Alun Michael|South Wales / De Cymru

Alun Michael

Alun Michael is the Police and Crime Commissioner for South Wales.

Alun Michael has worked on policing and crime in South Wales for over 40 years during his career as a youth & community worker and as a Magistrate, Probation Committee member, City Councillor, Member of the Welsh Assembly and Member of Parliament.  Throughout his career he has promoted action that is “tough on crime and tough on the causes of crime”

He gets things done. Alun has a proven record of delivery at local, national and international level.  As Labour’s Police Minister he introduced the Crime and Disorder Act of 1998, described as the best piece of criminal justice legislation for a generation.  It established Crime & Disorder Partnerships - widely respected for cutting crime – as well as Youth Offending Teams and the Youth Justice Board. He introduced Anti-Social Behaviour Orders and  drove Labour’s successful initiative to halve the time taken to get young offenders into court.

Since 2006, Alun has pursued policing and criminal justice issues on the Justice and Home Affairs Select Committees.  He was one of the authors of the Justice Committee’s major report on “Justice Reinvestment” which questioned whether the money we spend on the criminal justice system gives value for money and made radical recommendations for reform.

Throughout his career Alun has promoted innovation.  Most recently, in the House of Commons and internationally, he has worked to improve “Internet Governance”. In April he moderated a seminar on “the Rule of Law on line” in Geneva for the Internet Society.  In September he published a major report on eCrime, commissioned from Cardiff University. He has supported work to tackle online child abuse, becoming the Internet Watch Foundation’s first “Parliamentary Champion”.
Mae Alun Michael wedi gweithio ar blismona a throseddu yn Ne Cymru ers dros 40 mlynedd yn ystod ei yrfa fel gweithiwr ieuenctid a chymunedol ac fel Ynad, aelod o Bwyllgor Prawf, Cynghorydd Dinas, Aelod o Gynulliad Cymru ac Aelod Seneddol. Trwy gydol ei yrfa mae wedi hyrwyddo gweithredu sydd yn “llym ar droseddu ac yn llym ar achosion troseddu”

Mae’n cyflawni. Mae gan Alun enw da yn cyflenwi ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol. Fel Gweinidog Llafur dros yr Heddlu, fe gyflwynodd Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998, a ddisgrifiwyd fel y darn gorau o ddeddfwriaeth cyfiawnder troseddol ers cenhedlaeth. Trwy hyn cafodd Partneriaethau Trosedd ac Anhrefn - sydd yn uchel eu parch o ran lleihau troseddu - yn ogystal â Thimau Troseddwyr Ifanc a’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, eu sefydlu. Cyflwynodd Orchmynion Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a gyrrodd fenter lwyddiannus Llafur ymlaen i haneru’r amser y mae’n ei gymryd i gael troseddwyr ifanc i’r llys.

Er 2006, mae Alun wedi olrhain materion plismona a chyfiawnder troseddol ar y Pwyllgor Cyfiawnder a’r Pwyllgor Dethol Materion Cartref. Ef oedd un o awduron adroddiad blaenllaw y Pwyllgor Cyfiawnder ar “Ailfuddsoddi mewn Cyfiawnder” oedd yn cwestiynu a yw’r arian yr ydym yn ei wario ar y system cyfiawnder troseddol yn rhoi gwerth am arian a gwnaeth argymhellion radical ar gyfer diwygio.

Trwy gydol ei yrfa, mae Alun wedi hyrwyddo arloesi. Yn ddiweddar, yn Nhŷ’r Cyffredin ac yn rhyngwladol, mae wedi gweithio i wella ‘Llywodraethu’r Rhyngrwyd”. Ym mis Ebrill, cymedrolodd seminar ar “Reolaeth Cyfraith ar-lein” yng Ngenefa ar gyfer Cymdeithas y Rhyngrwyd. Ym mis Medi, cyhoeddodd adroddiad blaenllaw ar eDroseddu, a gomisiynwyd o Brifysgol Caerdydd. Mae wedi cefnogi gwaith i fynd i’r afael â cham-drin plant ar-lein, gan ddod yn “Hyrwyddwr Seneddol” cyntaf yr Internet Watch Foundation.

Mae’n addo, os caiff ei ethol, y bydd:

• Yn gweithio gyda’r heddlu i leihau troseddu a lleihau aildroseddu.
• Yn rhoi anghenion dioddefwyr wrth wraidd y system
• Sicrhau bod yr heddlu yn effeithiol, yn effeithlon ac yn atebol.
• Gweithio i’w wneud yn haws i’r cyhoedd gyfathrebu â’r heddlu
• Gweithio’n gydweithredol gydag awdurdodau lleol, gyda’r sector gwirfoddol a rhannau eraill o’r system cyfiawnder troseddol i wneud cymunedau yn fwy diogel.
• A pharhau i wrthwynebu toriadau’r Llywodraeth i gyllid yr heddlu sydd yn llym ac wedi cael eu cyflwyno’n rhy gyflym

Email me at: contact@alunmichael.wales

Website address: www.alunmichael.net

Facebook: www.facebook.com/alunmichael

Twitter: @alunmichael


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad