Ann Jones|Vale of Clwyd / Dyffryn Clwyd

Ann Jones

Ann Jones was born and brought up in Rhyl, where she has lived all her life. She worked for nearly 30 years in fire control rooms in North Wales and Merseyside until her election to the National Assembly for Wales in 1999.

An active trade unionist, Ann served as a national official in the Fire Brigades Union for a number of years and sat on both the Welsh Labour Party and Wales TUC Executives.

She is currently a member of UNISON and has chaired its Group of Labour Assembly Members.She also remains an ‘out of trade’ member of the FBU.

In 2010 Ann passed the Domestic Fire Safety Measure which will make sprinklers a legal standard in all new homes in Wales. This groundbreaking legislation is a world first that will save lives for generations to come.

As an active constituency AM, Ann Jones’ main interests include: Education, Community Safety, the Economy, Disability and Regeneration with a specific focus on the North Wales Coast.

During the last Assembly term Ann Chaired the Assembly’s All Party Group on Deaf Issues and the Equality of Opportunity Committee and worked as a member of the Finance, Health Wellbenig & Local Government and several legislation committees.


 

Cafodd Ann Jones ei geni a’i magu yn y Rhyl, lle mae wedi byw ar hyd ei hoes. Bu’n gweithio am bron 30 o flynyddoedd mewn canolfannau rheoli tân yng Ngogledd Cymru a Glannau Merswy nes iddi gael ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999.

Gwasanaethodd Ann, sydd yn undebwraig Llafur brwd, fel swyddog cenedlaethol yn yr Undeb Brigadau Tân am nifer o flynyddoedd a bu ar Weithgorau Plaid Lafur Cymru a TUC Cymru.

Mae ar hyn o bryd yn aelod o UNSAIN ac mae wedi cadeirio ei Grŵp o Aelodau Cynulliad Llafur. Mae ar hyn o bryd yn aelod o UNSAIN ac mae wedi bod yn gadeirydd ei Grŵp nhw o Aelodau Llafur y Cynulliad. Mae hefyd yn dal yn aelod ‘allan o fasnach’ o’r FBU.

Yn 2010, pasiodd Ann y Mesur Diogelwch Tân Domestig fydd yn gwneud systemau chwistrellu yn safon gyfreithiol ym mhob cartref newydd yng Nghymru. Y ddeddfwriaeth arloesol hon yw’r gyntaf o’i bath yn y byd fydd yn achub bywydau am genedlaethau i ddod.

Fel AC gweithgar yn ei hetholaeth, mae prif ddiddordebau Ann Jones yn cynnwys: Addysg, Diogelwch Cymunedol, yr Economi, Anabledd ac Adfywio gyda ffocws penodol ar Arfordir Gogledd Cymru.

Yn ystod tymor diwethaf y Cynulliad, Cadeiriodd Ann Grŵp Hollbleidiol y Cynulliad ar Faterion Byddar a’r Pwyllgor Cyfle Cyfartal a gweithiodd fel aelod o Gyllid, Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol a sawl pwyllgor deddfwriaeth.

Write to me at: The Hub, 69-75 Wellington Road, Rhyl, LL18 1BE

Phone me on: 01745 332813

Email me at: ann.jones@assembly.wales

Website address: www.annjones.org.uk/

Facebook: www.facebook.com/AnnJonesAM/

Twitter: @ann_jonesam


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad