Bernadette Horton | North Wales / Gogledd Cymru

Bernadette is married with four sons, the youngest of whom is autistic. She became a full time Carer, and is disabled herself after a car accident several years ago. Bernadette feels passionately that the voices of carers and disabled people go largely unheard and are not represented in politics generally.

Bernadette is a committed trade unionist and is Chair of NE Wales Unite Community branch. She is a dedicated campaigner on a variety of issues from speaking out on zero hours contracts, to demonstrating to protect our public care homes for the elderly. She also writes about the impact of austerity on working class people in the national newspaper, The Morning Star.

Bernadette is a powerful advocate of Welsh education and the opportunities afforded to both poorer students in Wales, but also to adult learners. Having recently completed a Workplace Reps course for her union, she believes adult education to be imperative as a route out of poverty. She firmly believes in Flying Start, Education Maintenance Allowance and the school building and improvement programme in Wales, as well as the Labour pledge on new apprenticeships for all age groups.


Mae Bernadette yn briod gyda phedwar mab ac mae’r ifancaf yn awtistig. Daeth yn Ofalwr amser llawn ac mae’n anabl ei hun yn dilyn damwain car sawl blwyddyn yn ôl. Mae Bernadette yn teimlo’n angerddol nad yw gofalwyr a phobl anabl yn cael llawer o lais ac nad ydynt yn cael eu cynrychioli mewn gwleidyddiaeth yn gyffredinol.

Mae Bernadette yn undebwr llafur ymrwymedig ac mae’n Gadeirydd cangen Gymunedol Unite Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae’n ymgyrchydd taer ar nifer o faterion o siarad allan am gontractau dim oriau, i ymgyrchu i amddiffyn ein cartrefi gofal cyhoeddus ar gyfer yr henoed. Mae hefyd yn ysgrifennu am effaith cynni ar bobl dosbarth gweithiol yn y papur newydd cenedlaethol, The Morning Star. 

Mae Bernadette yn eiriolwr pwerus o addysg Gymraeg a’r cyfleoedd sy’n cael eu rhoi i fyfyrwyr tlawd yng Nghymru, a dysgwyr sy’n oedolion hefyd. Ar ôl cwblhau cwrs Cynrychiolwyr Gweithle i’w hundeb yn ddiweddar, cred fod addysg oedolion yn hanfodol fel llwybr allan o dlodi. Mae’n credu’n gryf yn Dechrau’n Deg, Lwfans Cynhaliaeth Addysg a rhaglen adeiladu a gwella ysgolion yng Nghymru, yn ogystal ag addewid Llafur am brentisiaethau newydd ar gyfer pob grŵp oedran.


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad