Carl Sargeant|Alyn & Deeside / Alun a Glannau Dyfrdwy

Carl has been Assembly Member for Alyn and Deeside since 2003 and has lived in Connah’s Quay in the constituency all his life. He is married to Bernie and they have two children Lucy and Jack.

Carl is Minister for Natural Resources since September 2014 and is proud to have guided through the pioneering Well-being of Future Generations Act and the Environment (Wales) Bill.

In the third Assembly Carl became the Labour Group’s Chief Whip and his first government post was as Deputy Minister for Assembly Business. Since then he has held the posts of Minister for Social Justice and Local Government, Minister for Local Government and Communities, and Minister for Housing and Regeneration.

Carl’s commitment to social justice was sparked after seeing the devastation of his local community in the 1980s. Steelmaking ceased at Shotton Steelworks and 6,500 people were made redundant overnight. This event along with local textile mill closures and the effects of the recession left the community reeling. At one point more than 30% of local men were unemployed.

It was in this context that Carl witnessed the damaging impact of heavy drinking and domestic violence on families locally. He is a tireless campaigner against domestic abuse, championing the White Ribbon campaign and supporting Shotton-based Domestic Abuse Safety Unit.

Before becoming an Assembly Member Carl worked at a leading chemical manufacturing plant and was a quality and environmental auditor and industrial fire-fighter. He served on Connah’s Quay Town Council and as governor of Deeside College and Ysgol Bryn Deva.

Football is a family interest and Carl enjoys watching Newcastle FC and at grassroots level is president of FC Nomads of Connah’s Quay.


Mae Carl wedi bod yn Aelod o’r Cynulliad ar gyfer Alun a Glannau Dyfrdwy er 2003 ac wedi byw yng Nghei Conna yn yr etholaeth drwy gydol ei fywyd.  Mae’n briod â Bernie ac mae ganddynt ddau o blant, Lucy a Jack.

Mae Carl wedi bod yn Weinidog Adnoddau Naturiol er Medi 2014 ac mae’n falch o fod wedi tywys y Ddeddf arloesol Lles Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Bil Amgylchedd (Cymru).

Yn y trydydd Cynulliad, daeth Carl yn Brif Chwip y Grŵp Llafur a’i ddyletswydd gyntaf oedd Dirprwy Weinidog Busnes y Cynulliad. Ers hynny mae wedi cael y swyddi Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, a’r Gweinidog Tai ac Adfywio.

Cafodd ymrwymiad Carl i gyfiawnder cymdeithasol ei egino ar ôl gweld y dinistr yn ei gymuned leol yn y 1980au. Daeth gwneud dur i ben yng Ngwaith Dur Shotton a gwnaed 6,500 o bobl yn ddi-waith dros nos. Gadawodd y digwyddiad hwn, ynghyd â chau’r felin decstilau leol ac effeithiau’r dirwasgiad y gymuned yn simsan. Ar un adeg, roedd dros 30% o ddynion lleol yn ddi-waith.

Yn y cyd-destun hwn y gwelodd Carl effaith niweidiol yfed trwm a thrais domestig ar deuluoedd yn lleol. Mae’n ymgyrchydd diflino yn erbyn cam-drin domestig, yn hyrwyddo’r ymgyrch Rhuban Gwyn ac yn cefnogi Uned Ddiogelwch Cam-drin Domestig Shotton.

Cyn dod yn Aelod o’r Cynulliad, gweithiodd Carl mewn gwaith cynhyrchu cemegol blaenllaw ac roedd yn archwilydd ansawdd ac amgylcheddol ac yn ymladdwr tân diwydiannol. Gwasanaethodd ar Gyngor Tref Cei Conna ac fel llywodraethwr Coleg Glannau Dyfrdwy ac Ysgol Bryn Deva.

Mae pêl-droed yn ddiddordeb teuluol ac mae Carl yn mwynhau gwylio Clwb Pêl-droed Newcastle ac ar lefel llawr gwlad mae’n llywydd Clwb Pêl-droed Crwydriaid Cei Conna.


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad