Carolyn Thomas | North Wales / Gogledd Cymru

Carolyn Thomas, is a grass roots candidate, a married working mum of two teenagers and a newly qualified teacher, a county and community councillor, a charity worker, a school governor and local volunteer who is passionate about helping people and building strong communities.  She is also a keen environmentalist and enjoys walking and exploring our beautiful countryside and its history.

Carolyn has lived in Flintshire for the last twenty eight years but prior to that lived in village, town and city, here and abroad.  “I grew up in a council house and was lucky to get a housing association flat when needed; I’ve always worked and know how hard it can be raising a family and balancing income and expenditure with rising costs and pressures being passed on as austerity measures hit hard and we are faced with a world based on targets and efficiencies instead of common sense, community and practicalities.

“I know what it’s like to struggle and juggle with childcare, jobs and security.  I am against the cuts to our public services leading to devastating job losses and quality of life to all they serve. I will demand the absolute right to quality, affordable homes, a fair wage and conditions, the absolute right to live in safety, in a clean environment, the right to an education that gives everyone a fair and equal chance no matter age or background, and a health service that never denies the right of access to medicine no matter what your circumstances are.”  


Mae Carolyn Thomas yn ymgeisydd llawr gwlad, yn briod ac yn fam i ddau o blant yn eu harddegau ac yn athrawes newydd gymhwyso, yn gynghorydd sir a chymuned, yn gwneud gwaith elusennol, yn llywodraethwr ysgol ac yn wirfoddolwr lleol sy’n angerddol am helpu pobl a datblygu cymunedau cryf.  Mae hefyd yn amgylcheddwr brwd ac yn mwynhau cerdded ac archwilio cefn gwlad a’i hanes.

Mae Carolyn wedi byw yn Sir y Fflint am yr wyth mlynedd ar hugain diwethaf ond cyn hynny mae wedi byw mewn pentref, tref a dinas, yma a thramor.  “Cefais fy magu mewn tŷ cyngor ac roeddwn yn ffodus o gael fflat gyda’r gymdeithas dai pan oedd angen un; rwyf bob amser wedi gweithio ac yn gwybod pa mor galed y gall magu teulu fod a chydbwyso incwm a gwariant gyda chostau cynyddol a phwysau'r ergyd a ddaeth yn sgil mesurau cynni ac rydym yn wynebu byd yn seiliedig ar dargedau ac effeithlonrwydd yn lle synnwyr cyffredin, cymuned ac ymarferoldeb.

“Rwy’n gwybod sut beth yw brwydro a chydbwyso gofal plant, swyddi a sicrwydd.  Rwyf yn erbyn y toriadau i’n gwasanaethau cyhoeddus sydd yn arwain at golli swyddi ac ansawdd bywyd pawb y maent yn eu gwasanaethu. Byddaf yn mynnu hawl cyfan gwbl i dai o ansawdd, fforddiadwy, cyflog ac amodau teg, yr hawl cyfan gwbl i fyw mewn diogelwch, mewn amgylchedd glân, yr hawl i addysg sy’n rhoi cyfle teg a chyfartal i bawb waeth beth yw eu hoed a’u cefndir, a gwasanaeth iechyd sydd byth yn gwrthod mynediad i feddyginiaeth waeth beth yw eich amgylchiadau.”  


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad