Dan Lodge | Preseli Pembrokeshire

Dan Lodge is the Labour Assembly candidate in Preseli Pembrokeshire. He has campaigned to save Tax Credits from the Conservative cuts, encourage voter registration and has been a strong advocate for local mental health services.

Dan joined the Labour Party in 1992, he was until recently, leader of Fabians Cymru, a membership-based think-tank on the Left of British politics. Dan has practised as a barrister in England and Wales since 1998, he’s worked for Thompson’s solicitors in defending teachers, police staff and health workers. He has a licence to prosecute serious sex offenders.

Dan Lodge worked with the Welsh Labour MPs including Nick Ainger and Nia Griffith, as a press officer. He was an adviser to Peter Hain during his time as Secretary of State for Wales from 2009-2010.

Dan Lodge was born and state schooled in Wales. He has family roots in Haverfordwest, where he is now based.

Dan Lodge said, “Our Labour Government here has made a positive difference in Wales, especially in the face of the £1.4 billion cuts David Cameron’s Conservatives have made to the Welsh budget. We face a challenge over cuts to services and benefits. It’s vital that we keep Labour in Government in Wales and I’m determined to replace the Conservative Paul Davies as Preseli Pembrokeshire’s Assembly Member next May.


Dan Lodge yw ymgeisydd Llafur y Cynulliad ym Mhreseli Penfro. Mae ei ymgyrchoedd wedi cynnwys achub Credydau Treth rhag toriadau’r Torïaid, cofrestru pleidleiswyr a bod yn eiriolwr dros wasanaethau iechyd meddwl lleol.

Ymunodd Dan â’r Blaid Lafur ym 1992.  Tan yn ddiweddar, ef oedd arweinydd Fabians Cymru, melin drafod ar y Chwith i wleidyddiaeth Prydain. Mae Dan wedi ymarfer fel bargyfreithiwr yng Nghymru a Lloegr er 1998, mae wedi gweithio i gyfreithwyr Thompson yn amddiffyn athrawon, staff yr heddlu a gweithwyr iechyd.  Mae ganddo drwydded i erlyn troseddwyr rhyw difrifol.

Gweithiodd Dan Lodge gydag ASau Llafur Cymru yn cynnwys Nick Ainger a Nia Griffith, fel swyddog y wasg. Roedd yn gynghorydd i Peter Hain yn ystod ei amser fel Ysgrifennydd Gwladol Cymru o 2009-2010.

Cafodd Dan Lodge ei eni yng Nghymru a chafodd addysg mewn ysgolion gwladol. Mae ei wreiddiau yn Hwlffordd, lle mae bellach wedi ei leoli.

Dywedodd Dan Lodge, “mae ein Llywodraeth Lafur yma wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yng Nghymru, yn arbennig wrth wynebu’r toriadau o £1.4 biliwn y mae Ceidwadwyr David Cameron wedi eu gwneud i gyllideb Cymru. Rydym yn wynebu her yn ymwneud â thoriadau i wasanaethau a budd-daliadau.  Mae’n hanfodol ein bod yn cadw Llafur mewn Llywodraeth yng Nghymru ac rwy’n benderfynol o ddisodli’r Ceidwadwr Paul Davies fel Aelod Cynulliad Preseli Penfro mis Mai nesaf.


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad