David Rees|Aberavon / Aberafan

David Rees

David is a true native of Port Talbot and continues to live in the constituency. He is married to Marie, a superintendent radiographer at Neath Port Talbot hospital, they have two daughters both of whom were educated at local Welsh medium schools and four grandchildren. He was educated at local infant, junior and comprehensive schools before moving on to Cardiff University where he gained an honours degree in Engineering and a post graduate teaching qualification. Upon completing his studies at University he bought a house in his home town and began a successful career in Education. He first worked as a teacher in Kenfig Hill, then becoming a lecturer at Afan College before moving into Higher Education and was an Assistant Dean of Faculty at Swansea Metropolitan University (now UWTSD) before being elected to the Assembly. During this time he gained a further post graduate qualification, MSc, and was undertaking research towards a doctorate.

David joined the Labour Party in 1982 and has been an active member ever since; holding several positions including at a Welsh level. Since his election in May 2011 to the National Assembly David has been a member of several Assembly committees and since 2013 has been chair of the Health & Social Care Committee. David also chairs cross party groups on Science, Industrial Communities and Mental Health.

He stood as Labour’s candidate in the 2003 Assembly elections in Brecon & Radnor and as a regional candidate in 2007 and has a firm belief that devolution, and not independence, is the way forward for Wales. He is a member of Unite and is a strong advocate for good working relationships with the trade unions.


Mae David yn enedigol o Bort Talbot ac yn parhau i fyw yn yr etholaeth.  Mae’n briod â Marie, radiograffydd arolygu yn ysbyty Castell-nedd Port Talbot, mae ganddynt ddwy ferch a gafodd addysg mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg lleol ac mae ganddynt bedwar o wyrion. Cafodd ei addysgu mewn ysgolion babanod, cynradd a chyfun lleol cyn symud ymlaen i Brifysgol Caerdydd lle cafodd radd anrhydedd mewn Peirianneg a chymhwyster addysgu ôl-radd. Ar ôl cwblhau ei astudiaethau yn y Brifysgol, prynodd dŷ yn ei dref enedigol a dechreuodd ar yrfa lwyddiannus mewn Addysg. I ddechrau, gweithiodd fel athro ym Mynydd Cynffig, yna aeth yn ddarlithydd i Goleg Afan cyn symud i Addysg Uwch a bu’n Ddeon Cynorthwyol Cyfadran ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe (UWTSD bellach) cyn cael ei ethol i’r Cynulliad. Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd gymhwyster ôl-radd, MSc, ac roedd yn gwneud ymchwil tuag at ddoethuriaeth.

Ymunodd David â’r Blaid Lafur ym 1982 ac mae wedi bod yn aelod gweithgar byth ers hynny; gyda sawl swydd yn cynnwys un ar lefel Cymru. Ers ei ethol ym Mai 2011 i’r Cynulliad Cenedlaethol, mae David wedi bod yn aelod o sawl pwyllgor Cynulliad ac ers 2013 mae wedi bod yn gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae David hefyd yn cadeirio grwpiau trawsbleidiol yn ymwneud â Gwyddoniaeth, Cymunedau Diwydiannol ac Iechyd Meddwl.

Safodd fel ymgeisydd Llafur yn etholiadau’r Cynulliad yn 2003 ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed ac fel ymgeisydd rhanbarthol yn 2007 ac mae’n credu’n gryf mai datganoli, nid annibyniaeth, yw’r ffordd ymlaen i Gymru. Mae’n aelod o Unite ac mae’n eiriolwr brwd dros berthynas waith dda gyda’r undebau llafur.

 

Write to me at: 125B Water St, Port Talbot SA12 6LF

Phone me on: 01639 870779

Email me at: david.rees@assembly.wales

Website address: http://www.davidrees.wales/

Facebook: www.facebook.com/DavidReesAMAberavon/

Twitter: @DavidReesAM


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad