Dawn Bowden | Merthyr Tydfil & Rhymney / Merthyr Tudful a Rhymni

Dawn Bowden

Dawn is currently UNISON Cymru Wales Head of Health and lead negotiator for NHS staff across the whole of Wales. Her work with UNISON has given Dawn a significant insight in to the detailed workings of the Assembly

She is an experienced case worker, advocate, negotiator, public speaker and campaigner and has previous experience as a councillor and school governor as well as serving on a range of public advisory and negotiating bodies in Wales and the UK.

Dawn has taken a keen interest in mentoring and supporting staff, and has strong beliefs in the power of education and skills to transform life opportunities. This reflects her own early experience of acquiring secretarial skills at college, before the opportunities to gain additional skills and expertise through her work were presented, including studying for a Management qualification through the Institute of Leadership and Management.   

Dawn has a clear focus on arguing the case for jobs, skills, opportunities and investment in the constituency; the opportunities that will be gained through the pledge on childcare and apprenticeships;  support for our older people and protecting important benefits like the free bus pass, free prescriptions and free breakfasts in our primary schools.


Mae Dawn ar hyn o bryd yn Bennaeth Iechyd UNSAIN Cymru ac yn brif drafodwr ar gyfer staff y GIG ar draws Cymru gyfan. Mae ei gwaith gydag UNSAIN wedi rhoi cryn fewnwelediad i Dawn am weithrediaeth fanwl y Cynulliad
Mae’n weithiwr achos, yn eiriolwr, trafodwr, siaradwr cyhoeddus ac yn ymgyrchydd profiadol ac mae ganddi brofiad blaenorol fel cynghorydd a llywodraethwr ysgol yn ogystal â gwasanaethu ar ystod o gyrff cynghori a thrafod cyhoeddus yng Nghymru a’r DU

Mae diddordeb mawr wedi bod gan Dawn yn mentora a chefnogi staff, ac mae’n credu’n gryf yng ngrym addysg a sgiliau yn trawsnewid cyfleoedd bywyd.  Mae hyn yn adlewyrchiad o’i phrofiad cynnar o gaffael sgiliau ysgrifenyddol yn y coleg, cyn cael cyfle i gaffael sgiliau ac arbenigedd ychwanegol trwy ei gwaith, yn cynnwys astudio ar gyfer cymhwyster Rheolaeth trwy’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth. 

Mae gan Dawn ffocws clir ar ddadlau’r achos dros swyddi, sgiliau, cyfleoedd a buddsoddiad yn yr etholaeth; y cyfleoedd a geir trwy’r addewid ar ofal plant a phrentisiaethau; cefnogaeth ar gyfer ein pobl hŷn ac amddiffyn buddion pwysig fel teithio ar fysiau am ddim, presgripsiynau am ddim a brecwast am ddim yn ein hysgolion cynradd.

Write to me at: 110 High Street, Merthyr Tydfil, CF47 8AP

Phone me on: 0300 200 7170

Email me at: dawn.bowden@assembly.wales

Facebook: www.facebook.com/DawnBowdenAM

Twitter: @Dawn_Bowden


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad