Leading Statesman Makes Dramatic Intervention in Police Commissioner Election

One of Wales' most well respected political figures is urging North Wales voters to give one of their votes on 5th May to the Labour candidate in the Police and Crime Commissioner election, in order to "stop UKIP in their tracks".

Lord Dafydd Elis-Thomas - a former leader of Plaid Cymru - is taking the unprecedented step of encouraging all mainstream voters in North Wales to give one of their votes on the Police Commissioner ballot paper to Welsh Labour’s candidate, David Taylor on 5th May. 

Commenting on his call, Lord Elis-Thomas said:

"I believe voters in North Wales need to think and act tactically in the election for the Police and Crime Commissioner, in order to stop UKIP in their tracks.

"The relatively new role of Commissioner is hugely important in terms of injecting real democratic accountability into policing here in North Wales. It’s crucial therefore that the result of this election is not skewed by the UKIP vote for the Assembly on the same day. 

"That’s why I’m calling on all supporters of Plaid Cymru, the Conservatives and the Liberal Democrats right across North Wales, to cast either their first or second preference vote for Labour’s David Taylor on Polling Day, to stop UKIP from inadvertently benefiting.

"David is someone I have known for many years. He is a Labour Party member but like me, he’s never afraid to speak his mind and will always put the interests of North Wales first - he is the candidate who can unite our region. I know he would make an outstanding Commissioner, bringing a much-needed, new energy and enthusiasm to the role.

"It’s important that a true reflection of North Wales voting intention determines the outcome of the PCC election on 5th May and extremism is not rewarded by accident.”

 

Commenting on the endorsement form Lord Elis-Thomas, David Taylor, said:

 

"I am deeply honoured to have received the backing of Dafydd Elis-Thomas. 

 

"Although we are in different parties, he is one of Wales's leading statesmen and someone I respect a great deal.

 

"I have tried to run a positive campaign, and have been determined to show that I would be a Commissioner for everyone in North Wales. I am humbled by the support I am receiving."


 

 

ARWEINYDD ADNABYDDOL YN YMYRRAETH YN ETHOLIAD COMISIYNYDD YR HEDDLU

 

Mae un o'r ffigurau gwleidyddol mwyaf uchel ei barch yng Nghymru yn annog pleidleiswyr Gogledd Cymru i roi un o'u pleidleisiau ar y 5ed o Fai i ymgeisydd Llafur yn yr etholiad Heddlu a Throseddu Comisiynydd, er mwyn 'atal UKIP yn eu traciau'.

 

Mae Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas - cyn arweinydd Plaid Cymru - yn cymryd y cam digynsail o annog holl bleidleiswyr yng Ngogledd Cymru i roi un o'u pleidleisiau ar y papur pleidleisio comisiynydd heddlu i ymgeisydd Llafur Cymru, David Taylor ar y 5ed o Fai.

 

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas:

 

"Credaf bod angen i bleidleiswyr yng Ngogledd Cymru feddwl a gweithredu yn dactegol yn yr etholiad ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, er mwyn atal UKIP yn eu traciau.

 

"Mae rôl y Comisiynydd yn weddol newydd, ac yn rôl hynod o bwysig o ran chwistrellu atebolrwydd democrataidd go iawn i blismona yma yng Ngogledd Cymru. Mae'n hanfodol, felly, na fydd canlyniad yr etholiad hyn yn gogwyddo drwy bobl yn pleidleisio i UKIP gan fod yr etholiad ar gyfer y Cynulliad ar yr un diwrnod.

 

"Dyna pam rwy'n galw ar holl gefnogwyr Plaid Cymru, y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol ar draws Gogledd Cymru i fwrw naill ai eu pleidlais dewis cyntaf neu'r ail i David Taylor ymgeisydd Llafur ar ddiwrnod pleidleisio, i atal UKIP rhag cael canlyniad  anfwriadol.

 

"Rwyf yn adnabod David ers llawer o flynyddoedd lawer. Mae'n aelod o’r Blaid Lafur, ond fel myfi, yn barod i ddweud ei feddwl a phob amser yn rhoi buddiannau Gogledd Cymru yn gyntaf, ef yw'r ymgeisydd sy'n gallu uno ein rhanbarth. Rwy'n gwybod y byddai'n gwneud comisiynydd rhagorol, gan ddod a egni a brwdfrydedd newydd i'r rôl.

 

"Mae'n hynod o bwysig bod adlewyrchiad cywir o'r bwriad pleidleisio yng Ngogledd Cymru, ac bod canlyniad yr etholiad PCC ar 5 Mai ddim yn cael ei benderfynu drwy eithafiaeth ac UKIP yn cael eu gwobrwyo trwy ddamwain."

 

Ymatebodd David Taylor i’r cymeradwyaeth gan yr Arglwydd Elis-Thomas, David Taylor, drwy ddweud: 

 

"Mae'n anrhydedd mawr i dderbyn cefnogaeth Dafydd Elis-Thomas.

 

"Er ein bod mewn gwahanol bleidiau, mae yn un o wladweinwyr blaenllaw Cymru a rhywun dwi’n barchu yn fawr. 

"Rwyf wedi ceisio cynnal ymgyrch bositif, ac wedi bod yn benderfynol o ddangos y byddwn yn Gomisiynydd i bawb yng Ngogledd Cymru, ac yn diolch am y gefnogaeth yr wyf yn ei dderbyn."


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad