Huw Irranca-Davies | Ogmore / Ogwr

Huw Irranca-Davies

I was born in 1963 into a strong and close working class Labour family, headed by my mother, Teresa Davies, and father, Gethin Davies. From a young age, I have always been politically active, so it comes as no surprise that some of my earliest (and fondest) memories are of campaigning in General Elections for my uncle, Ifor Davies, who was a highly-respected MP for Gower and deputy to Cledwyn Hughes at the Welsh Office in Harold Wilson's Government.

Joanna, my wife, and I met in a sports centre. I was working there, and she was doing aerobics. Joanna was born into the Irranca family, a family of Italian stock who came to Wales in the 1950s and worked hard to make a successful living in the valleys of South Wales. I started out as just a plain, old Davies, but when Joanna and I married, we merged our names together. 

I thought I had left higher education when I began to work for local authorities in leisure management and, later, onto private sector management. But I couldn’t stay away from the classroom, and with time, I returned to education as a lecturer at Swansea Institute of Higher Education.

I became an MP in 2002, representing the proud constituency of Ogmore until deciding to stand as a candidate for the Welsh Assembly in 2016. 


Cefais fy ngeni ym 1963 i deulu dosbarth gweithiol, Llafur cryf a chlos, gan fy Mam, Teresa Davies, a’m Tad, Gethin Davies. Yn ifanc iawn, roeddwn yn weithgar yn wleidyddol, felly nid yw’n syndod bod rhai o fy atgofion cynharaf (a gorau) o ymgyrchu mewn Etholiadau Cyffredinol i’m hewythr, Ifor Davies, oedd yn AS uchel ei barch yn y Gŵyr ac yn ddirprwy i Cledwyn Hughes yn y Swyddfa Gymreig yn ystod Llywodraeth Harold Wilson.


Cyfarfu Joanna, fy ngwraig, a mi mewn canolfan chwaraeon. Roeddwn yn gweithio yno, ac roedd hi’n gwneud aerobics. Ganed Joanna i deulu Irranca, teulu o dras Eidalaidd a ddaeth i Gymru yn y 1950au gan weithio’n galed i wneud bywoliaeth lwyddiannus yng nghymoedd De Cymru.  Dechreuais fel Davies yn unig, ond ar ôl i mi briodi Joanna, fe wnaethom uno ein henwau.

Roeddwn yn meddwl fy mod wedi gadael addysg uwch pan ddechreuais weithio i awdurdodau lleol ym maes rheolaeth hamdden ac, yn ddiweddarach, ym maes rheolaeth yn y sector preifat. Ond ni allwn aros i ffwrdd o’r ystafell ddosbarth a, gydag amser, dychwelais i addysg fel darlithydd yn Athrofa Addysg Uwch Abertawe.

Deuthum yn AS yn 2002, gan gynrychioli etholaeth falch Ogwr nes y penderfynais sefyll fel ymgeisydd i’r Cynulliad Cenedlaethol yn 2016. 

Write to me at: Unit 2, 112-113 Commercial Street, Maesteg, CF34 9DL

Phone me on: 0300 200 7105

Email me at: huw.irranca-davies@assembly.wales

Website address: www.huwirranca-davies.org.uk/

Facebook: www.facebook.com/huw4ogmore

Twitter: @huw4ogmore


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad