Jane Hutt| Vale of Glamorgan / Bro Morgannwg

Jane Hutt

Jane became the first Assembly Member (AM) to represent the Vale of Glamorgan when the National Assembly for Wales was set up in 1999, and she has served as AM and as a Welsh Government Minister continuously for sixteen years. Her ministerial roles have included health and social services, children, education and equalities. Since 2010 she has been Minister for Finance, and is currently also responsible for Governance and Business.

Jane was born in Epsom, Surrey, though her grandparents were from North Wales and were Welsh speakers. Jane was educated at the University of Kent, the London School of Economics and the University of Bristol, and is a Welsh learner. She lives in Barry and is married with two adult children.

Jane has been a key figure in the field of social justice in Wales. Before she was elected as AM, she helped establish several charities and grass roots organisations, campaigned on equalities issues and worked in a range of organisations, as well as serving as a county councillor on the former South Glamorgan County Council.

Jane was a founding member and the first National Co-ordinator of Welsh Women’s Aid, one of the four UK umbrella groups responsible for support services for women and children at risk of domestic abuse and homelessness. The creation of an autonomous Welsh organisation led to the development of a range of refuges and preventative initiatives throughout Wales, which in turn helped establish specialist services for young homeless (Llamau), minority ethnic women (BAWSO) and housing and support (Hafan Cymru).

Jane was instrumental in securing funding for one of the first women-only IT training centres in the UK, the Women’s Workshop, Cardiff. This was an innovative project, because it provided on-site childcare, unheard of in those days, and targeted women who wanted to return to work, but lacked skills and confidence because they had been economically inactive due to caring responsibilities. Thousands of women and children, many from the Vale of Glamorgan, have benefited from this flagship scheme.

Jane was Director of TPAS Cymru, a tenant participation organisation which ensures that tenants have a voice in the decisions that affect their homes & communities.

In 1992 Jane was appointed Director of the newly formed Chwarae Teg (Fair Play), with responsibility for expanding the role of women in the Welsh economy.

Jane was also Chair of Governors of Kitchener Road Primary School in Riverside, Cardiff, a non-executive director of the Cardiff Community Health Care Trust, a member of the New Deal Task Force, and a Welsh representative on the New Opportunities (UK) Fund.

Jane is patron of Barry Ladies’ Choir, Barry First Responders, and is Trustee of Vale People First and Vale for Africa.
During her working life in the voluntary sector, Jane wrote two books – ‘Opening the Town Hall Door: An Introduction to local government’ (3 editions) and ‘Making Opportunities, a Guide for Women and Employers’ (published by National Council for Voluntary Organisations).

Jane is an Honorary Fellow of Cardiff Metropolitan University. In recognition of her role in furthering procurement practice, Jane has been awarded an honorary Fellowship of the Chartered Institute of Procurement & Supply and a Fellowship of the Procurement Best Practice Academy. Jane has also been made an honorary member of the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) for her work in public finance.


 

Jane oedd yr Aelod Cynulliad (AC) cyntaf i gynrychioli Bro Morgannwg pan sefydlwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999, ac mae wedi gwasanaethu fel AC ac fel Gweinidog Llywodraeth Cymru am un mlynedd ar bymtheg. Mae eu swyddi gweinidogaethol wedi cynnwys iechyd a’r gwasanaethau cymdeithasol, plant, addysg a chydraddoldeb. Er 2010, mae wedi bod yn Weinidog Cyllid, ac ar hyn o bryd hi sydd hefyd yn gyfrifol am Lywodraethu a Busnes. 

Ganwyd Jane yn Epsom, Surrey, ond roedd ei nain a’i thaid o Ogledd Cymru ac yn siarad Cymraeg. Cafodd Jane ei haddysgu ym Mhrifysgol Caint, Ysgol Economeg Llundain a Phrifysgol Bryste ac mae’n dysgu Cymraeg. Mae’n byw yn y Barri ac mae’n briod â dau o blant sy’n oedolion.

Mae Jane wedi bod yn ffigur allweddol ym maes cyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru.  Cyn iddi gael ei hethol fel AC, helpodd i sefydlu sawl elusen a sefydliadau llawr gwlad, ymgyrchodd dros faterion cydraddoldeb a gweithiodd mewn ystod o sefydliadau, yn ogystal â gwasanaethu fel cynghorydd sir ar Gyngor Sir blaenorol De Morgannwg.

Jane oedd un o sylfaenwyr a Chydlynydd Cenedlaethol cyntaf Cymorth i Fenywod Cymru, un o’r pedwar corff ambarél  sy’n gyfrifol am gefnogi gwasanaethau ar gyfer menywod a phlant sydd mewn perygl o ddioddef cam-drin domestig a digartrefedd. Fe wnaeth creu sefydliad ymreolaethol Cymreig arwain at ddatblygu ystod o lochesau a mentrau ataliol ledled Cymru, oedd, yn eu tro, o gymorth i sefydlu gwasanaethau arbenigol ar gyfer pobl ifanc ddigartref (Llamau), menywod o leiafrifoedd ethnig (BAWSO) a thai a chymorth (Hafan Cymru). 

Roedd Jane yn flaenllaw yn sicrhau cyllid ar gyfer un o’r canolfannau hyfforddiant TG cyntaf ar gyfer merched yn unig yn y DU, Gweithdy’r Menywod, Caerdydd.  Roedd hwn yn brosiect arloesol, am ei fod yn darparu gofal plant ar y safle, oedd yn anghyffredin bryd hynny, ac yn targedu menywod oedd eisiau dychwelyd i’r gwaith, ond heb sgiliau a hyder am eu bod wedi bod yn anweithgar yn economaidd oherwydd cyfrifoldebau gofal.  Mae miloedd o fenywod, llawer o Fro Morgannwg, wedi elwa ar y cynllun blaenllaw hwn.

Roedd Jane yn Gyfarwyddwr TPAS Cymru, sefydliad cyfranogiad tenantiaid sydd yn sicrhau bod gan denantiaid lais yn y penderfyniadau sy’n effeithio ar eu cartrefi a’u cymunedau.

Ym 1992, penodwyd Jane yn Gyfarwyddwr Chwarae Teg, oedd newydd ei ffurfio, gyda chyfrifoldeb dros ymestyn swyddogaeth menywod yn economi Cymru. 

Roedd Jane hefyd yn Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Heol Kitchener, Glan yr Afon, Caerdydd, yn gyfarwyddwr anweithredol i Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd Cymunedol Caerdydd, yn aelod o Dasglu’r Fargen Newydd, a chynrychiolydd Cymru i’r Gronfa Cyfleoedd Newydd (DU).

Mae Jane yn noddwr Côr Merched y Barri, Ymatebwyr Cyntaf y Barri, ac mae’n Ymddiriedolwr Pobl yn Gyntaf y Fro a'r Fro o Blaid Affrica.

Yn ystod ei bywyd gwaith yn y sector gwirfoddol, mae Jane wedi ysgrifennu dau lyfr -  ‘Opening the Town Hall Door: An Introduction to local government’ (3 rhifyn) a ‘Making Opportunities, a Guide for Women and Employers’ (a gyhoeddwyd gan Gyngor Cenedlaethol Sefydliadau Gwirfoddol). 

Mae Jane yn Gymrawd Anrhydeddus i Brifysgol Fetropolitan Caerdydd.  I gydnabod ei gwaith yn datblygu ymarfer caffael, gwnaed Jane yn Gymrawd anrhydeddus o Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi ac yn Gymrawd yr Academi Arfer Gorau ym maes Caffael. Mae Jane hefyd yn aelod anrhydeddus o’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) yn sgil ei gwaith ym maes cyllid cyhoeddus.

Write to me at: 115 High Street, Barry, CF62 7DT

Phone me on: 01446 740981

Email me at: jane.hutt@assembly.wales

Website address: www.janehutt.wales

Facebook: www.facebook.com/jane.hutt.714/

Twitter: @JaneHutt


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad