Jeff Cuthbert | Gwent

Jeff Cuthbert

Alun Michael is the Police and Crime Commissioner for Gwent. 

Prior to being elected Police and Crime Commissioner for Gwent, Jeff Cuthbert served as the Assembly Member for Caerphilly for 13 years. His time at the National Assembly includes three and a half years as a member of the Welsh Government. First as the Deputy Minister for Skills and Technology and then as the Minister for Communities and Tackling Poverty.

Jeff believes policing must be viewed as a true public service based on our key principles of fairness and social justice. His priorities for policing in Gwent are:

 • As visible a presence on our streets and communities as possible. Jeff knows that the type of crime that blights our communities more than any other is anti-social behaviour in all its forms.
 • Ensuring that crimes such as domestic abuse, hate crime, child exploitation, and modern slavery are given the attention that they deserve.
 • Developing and maintaining good community cohesion. This is especially important for vulnerable sections of our communities such as the BME and faith communities. 
 • Working with the Voluntary Sector so that their expertise in a range of areas (e.g. mental health and homelessness) can help inform on-going policies and practices.
 • Working with the Chief Constable so that our principles of social justice become the cornerstone of police practice.
 • Working with the Welsh Government in terms of the devolved public services and on practical issues of support such as the provision of the additional Police Community Support Officers (PCSOs) for Gwent.
 • Playing its part in counter terrorism activities.

All of this must be worked for in the face of major cuts to the police budget, by the Tory UK Government, over the last five years.

This will demand strong partnerships with Education, Social Services, the NHS, and other key providers of public services.

Jeff says: "I believe that I have the experience and commitment to make policing reflect our values of social justice"

 


Am y 13 blynedd diwethaf, mae Jeff Cuthbert wedi bod yn Aelod o’r Cynulliad ar gyfer Caerffili. Mae ei gyfnod yn y Cynulliad Cenedlaethol yn cynnwys tair blynedd a hanner fel aelod o Lywodraeth Cymru. Yn gyntaf fel y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg ac yna fel y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi.

Cred Jeff fod yn rhaid ystyried plismona fel gwasanaeth cyhoeddus gwirioneddol yn seiliedig ar ein prif egwyddorion o degwch a chyfiawnder cymdeithasol.  Ei flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent yw:

 • Presenoldeb mor weledol â phosibl ar ein strydoedd ac yn ein cymunedau. Mae Jeff yn gwybod mai’r math o drosedd sy’n bla yn ein cymunedau yn fwy nag unrhyw beth arall yw ymddygiad gwrthgymdeithasol ar bob ffurf.
 • Sicrhau bod troseddau fel cam-drin domestig, troseddau casineb, cam-fanteisio ar blant, a chaethwasiaeth fodern yn cael y sylw y maent yn ei haeddu.
 • Datblygu a chynnal cydlyniant cymunedol da. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer adrannau agored i niwed o’n cymunedau fel y cymunedau ffydd a BME. 
 • Gweithio gyda’r Sector Gwirfoddol er mwyn i’w harbenigedd mewn ystod o feysydd (e.e. iechyd meddwl a digartrefedd) helpu i lywio polisïau ac arferion parhaus.
 • Gweithio gyda’r Prif Gwnstabl er mwyn i egwyddorion cyfiawnder cymdeithasol ddod yn gonglfaen arferion yr heddlu.
 • Gweithio gyda Llywodraeth Cymru o ran gwasanaethau cyhoeddus wedi eu datganoli ac ar faterion ymarferol cymorth fel darparu Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO) ychwanegol ar gyfer Gwent.
 • Chwarae ei ran yn brwydro yn erbyn gweithgareddau terfysgaeth.

Mae’n rhaid gweithio dros hyn a wynebu’r toriadau sylweddol i gyllideb yr heddlu, gan Lywodraeth y Torïaid yn y DU, dros y pum mlynedd diwethaf.

Bydd hyn yn gofyn am bartneriaethau cryf gydag Addysg, y Gwasanaethau Cymdeithasol, y GIG a darparwyr allweddol eraill gwasanaethau cymdeithasol.

Dywed Jeff: "Rwy’n credu bod gennyf y profiad a’r ymrwymiad i wneud i blismona adlewyrchu ein gwerthoedd o gyfiawnder cymdeithasol"Phone me on: 01633 642200

Email me at: commissioner@gwent.pnn.police.uk

Facebook: www.facebook.com/gwentpcc/

Twitter: @GwentPCC

 


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad