Jo Thomas | Clwyd West / Gorllewin Clwyd

Jo Thomas lives in the constituency and has owned and run a ladies clothing shop in the market town of Ruthin. She is a fluent Welsh speaker and has often appeared on S4C and Radio Cymru. She ran the constituency office of Delyth Evans, AM and Gareth Thomas MP and has experience of helping constituents achieve redress. She has been a Town Councillor and a board member of a housing association.

This is the first time Jo has stood for election to the Assembly. As someone who has run a small business she knows the important role they play in the Welsh economy and is also very knowledgeable of the challenges they face. She will seek to be a champion for small businesses. Additionally Jo’s main priorities if elected are : to help create better opportunities for young people;  to ensure that decision makers are aware of the needs of disabled and vulnerable people;  to ensure fair play for farmers and rural communities in this rural constituency. 


Mae Jo Thomas yn byw yn yr etholaeth ac wedi bod yn berchen ar siop ddillad menywod a’i rhedeg yn nhref farchnad Ruthun. Mae’n rhugl yn y Gymraeg ac mae’n ymddangos yn rheolaidd ar S4C a Radio Cymru. Mae wedi rhedeg swyddfa etholaeth Delyth Evans, AC a Gareth Thomas AS ac mae wedi cael profiad o helpu etholwyr i gael iawndal.  Mae wedi bod yn Gynghorydd Tref ac yn aelod o fwrdd cymdeithas dai.

Dyma’r tro cyntaf y mae Jo wedi sefyll mewn etholiad ar gyfer y Cynulliad. Fel rhywun sydd wedi rhedeg busnes bach, mae’n gwybod pwysigrwydd eu rôl yn economi Cymru ac mae hefyd yn wybodus iawn am yr heriau y maent yn eu hwynebu. Bydd yn ceisio bod yn hyrwyddwr busnesau bach.  Yn ogystal, prif flaenoriaethau Jo os caiff ei hethol yw: helpu i greu cyfleoedd gwell ar gyfer pobl ifanc; sicrhau bod gwneuthurwyr penderfyniadau yn ymwybodol o anghenion pobl anabl ac agored i niwed; sicrhau chwarae teg i ffermwyr a chymunedau gwledig yn yr etholaeth wledig hon.


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad