Julia Dobson | Ynys Môn

Julia Dobson has lived on Ynys Môn for 17 years with her husband, Roger. She is step-mum to four children and has five grandchildren. 

Julia a degree in Environmental Science and initially worked in conservation and environmental education. Julia was a teacher for 23 years working in both rural and inner-city schools and in Special Education in South and West Yorkshire and N Wales. She also worked in the voluntary sector for many years helping vulnerable young people to develop through outdoor pursuits and Duke of Edinburgh Award Scheme. Julia now volunteers with a forces charity.

As a community councillor in Cemaes Ward Julia has worked hard to improve governance, financial procedures, openness and community engagement and advocates training for councillors. During the May 2013 elections she stood as a prospective county councillor in Talybolion Ward and gained good local support. 

“If elected I promise to use my skills to serve the people of Ynys Môn first and foremost and will support a Welsh Government that continues to bounce back from recession and maintain record levels of employment and direct foreign investment.”


Mae Julia Dobson wedi byw ar Ynys Môn am 17 o flynyddoedd gyda’i gŵr, Roger. Mae’n llysfam i bedwar o blant ac mae ganddi bump o wyrion.

Mae gan Julia radd yn y Gwyddorau Amgylcheddol a gweithiodd i ddechrau ym maes cadwraeth ac addysg amgylcheddol. Roedd Julia yn athrawes am 23 o flynyddoedd yn gweithio mewn ysgolion gwledig a chanol dinas ac mewn Addysg Arbennig yn Ne a Gorllewin Swydd Efrog a Gogledd Cymru. Mae hefyd wedi gweithio yn y sector gwirfoddol am flynyddoedd yn helpu pobl ifanc agored i niwed i ddatblygu trwy weithgareddau awyr agored a Chynllun Gwobr Dug Caeredin. Mae Julia bellach yn gwirfoddoli gydag elusen y lluoedd.

Fel cynghorydd cymunedol yn Ward Cemaes, mae Julia wedi gweithio’n galed i wella llywodraethu, gweithdrefnau ariannol, bod yn agored ac ymgysylltu’r gymuned ac mae’n eirioli hyfforddiant ar gyfer cynghorwyr. Yn ystod etholiadau Mai 2013, safodd fel cynghorydd sir posibl yn Ward Talybolion a chafodd gefnogaeth dda yn lleol.

“Os caf fy ethol rwy’n addo defnyddio fy sgiliau i wasanaethu pobl Ynys Môn yn gyntaf a byddaf yn cefnogi Llywodraeth Cymru sy’n parhau i frwydro’n ôl yn sgil y dirwasgiad a chynnal y lefelau uchaf erioed o ran cyflogaeth a buddsoddi uniongyrchol o dramor.”


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad