Julie James| Swansea West / Gorllewin Abertawe

Julie James

Julie James was very proud to be elected to serve her home town in May 2011 and was appointed Deputy Minister for Skills and Technology in September 2014.

Julie was born in Swansea but spent a lot of her youth living around the world with her family. Julie joined the Labour Party at the age of 16 and was the first person in her family to study at University.

She spent her early career in London and then moved back to Swansea with her husband to raise their three children and to be closer to her family.

Julie studied American Studies(History) at Sussex University and then went on to complete the Diploma in Law and the Bar Finals exam. She spent most of her legal career in local government, including working as a policy lawyer with the London Borough of Camden where she gained her solid understanding of the practical processes and needs of government and her ability to be able to work effectively despite the heartless policies of a Conservative Government.

Julie returned to Swansea to work for West Glamorgan County Council, as the Assistant County Secretary (Legal Services),and then the City and County of Swansea, where her final post was Assistant Chief Executive (Governance). She then left the council in protest at the signing of a contract which wasted millions of pounds under the Liberal Democrats and went on to join a law practice specialising in Environmental and Constitutional law, including Public Procurement.

Julie is a committed green campaigner, environmentalist and a keen swimmer and skier.

During Julie’s time at the Assembly she sat on the Constitutional and Legislative Affairs Committee, Enterprise and Business Committee and Environment and Sustainability Committee, chairing the procurement and common fisheries task and finish groups. Julie was appointed Deputy Minister for Skills and Technology in September 2014.


Roedd Julie James yn falch o gael ei hethol i wasanaethu ei thref enedigol ym Mai 2011 a chafodd ei phenodi’n Ddirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg ym mis Medi 2014.

Cafodd Julie ei geni yn Abertawe ond treuliodd lawer o’i hieuenctid yn byw ar draws y byd gyda’i theulu. Ymunodd Julie â’r Blaid Lafur yn 16 oed a hi oedd y person cyntaf yn ei theulu i astudio mewn Prifysgol.

Treuliodd gyfnod cynnar ei gyrfa yn Llundain ac yna symudodd yn ôl i Abertawe gyda’i gŵr er mwyn magu eu tri phlentyn a bod yn agosach at ei theulu.

Astudiodd Julie Astudiaethau Americanaidd (Hanes) ym Mhrifysgol Sussex ac yna aeth ymlaen i gwblhau’r Diploma yn y Gyfraith ac arholiad Terfynol y Bar. Treuliodd y rhan fwyaf o’i gyrfa gyfreithiol mewn llywodraeth leol yn gweithio fel cyfreithwraig bolisi gyda Bwrdeistref Camden yn Llundain lle cafodd ddealltwriaeth gadarn o brosesau ymarferol ac anghenion llywodraeth a’i gallu i weithio’n effeithiol er gwaethaf polisïau creulon Llywodraeth Geidwadol.

Dychwelodd Julie i Abertawe i weithio i Gyngor Sir Gorllewin Morgannwg, fel Ysgrifennydd Sirol Cynorthwyol (Gwasanaethau Cyfreithiol),ac yna Dinas a Sir Abertawe, gyda swydd derfynol fel Prif Weithredwr Cynorthwyol (Llywodraethu).  Yna gadawodd y cyngor mewn protest yn sgil llofnodi’r contract a wastraffodd miliynau o bunnau o dan y Democratiaid Rhyddfrydol ac aeth ymlaen i ymuno â chwmni cyfreithiol oedd yn arbenigo mewn cyfraith Amgylcheddol a Chyfansoddiadol, yn cynnwys Caffaeliad Cyhoeddus.

Mae Julie yn ymgyrchydd gwyrdd brwd, yn amgylcheddwr ac yn nofwraig ac yn sgïwraig frwd. 

Yn ystod cyfnod Julie yn y Cynulliad, eisteddodd ar y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, y Pwyllgor Menter a Busnes a Phwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd, gan gadeirio grwpiau gorchwyl a gorffen caffaeliad a physgodfeydd cyffredin. Penodwyd Julie yn Ddirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg ym mis Medi 2014.

Write to me at: 1st Floor, 11 Wind Street, Swansea, SA1 1DP

Phone me on: 01792 460 836

Email me at: julie.james@assembly.wales

Website address: www.juliejamesam.co.uk/

Facebook: www.facebook.com/juliejamesam/

Twitter: @JulieJamesAM


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad