Kevin Madge | Candidate, Dyfed Powys / Ymgeisydd, Dyfed Powys

With 37 years experience at all levels of local government, Kevin Madge has held positions including Leader of Council, Deputy Leader and Executive Board Member, member of Dyfed Powys Police Authority and Deputy Presiding Officer of the Welsh Local Government Association. Kevin is also the Armed forces champion for Carmarthenshire.

Kevin is a strong believer in working together with partners and using innovative solutions to make our communities safer. If elected as Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys, Kevin pledges to: 

  • Put extra police officers on the beat in towns and rural areas Dyfed Powys
  • Restore live CCTV cameras in town centres across Dyfed Powys to target anti-social behaviour and crime hotspots
  • Focus on combating  domestic abuse and improving specialist support services in Dyfed Powys
  • Bring police officers closer to the communities they serve by opening more community police rooms in schools and other local facilities
  • Employ new initiatives to combat the scourge of drug dealers and drug abuse in Dyfed Powys

“All I ask is that on the May 5th the people of Dyfed Powys will elect me as the first Labour commissioner with Labour values, and a new start for better services for the people of Dyfed Powys”


Gyda 37 mlynedd o brofiad ar bob lefel o lywodraeth leol, mae Kevin Madge wedi cynnal swyddi yn cynnwys Arweinydd y Cyngor, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Gweithredol o’r Bwrdd, aelod o Awdurdod Heddlu Dyfed Powys a Dirprwy Lywydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Kevin hefyd yw hyrwyddwr y Lluoedd Arfog ar gyfer Sir Gaerfyrddin.

Mae Kevin yn credu’n gryf mewn cydweithio â phartneriaid a defnyddio atebion arloesol i wneud ein cymunedau’n fwy diogel. Os caiff ei ethol fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Dyfed Powys, mae Kevin yn addo: 

  • Rhoi swyddogion ychwanegol ar ddyletswydd mewn trefi ac ardaloedd gwledig Dyfed Powys
  • Adfer camerâu Teledu Cylch Cyfyng byw yng nghanol trefi Dyfed Powys er mwyn targedu ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ardaloedd lle mae llawer o droseddu
  • Canolbwyntio ar frwydro yn erbyn cam-drin domestig a gwella gwasanaethau cymorth arbenigol yn Nyfed Powys
  • Dod â swyddogion yr heddlu yn nes at y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu trwy agor mwy o ystafelloedd heddlu cymunedol mewn ysgolion a chyfleusterau lleol eraill
  • Dechrau mentrau newydd i frwydro yn erbyn gwerthwyr cyffuriau a cham-drin cyffuriau sydd yn bla yn Nyfed Powys

“Y cyfan yr wyf yn ei ofyn yw, ar 5 Mai, bod pobl Dyfed Powys yn fy ethol i yn brif gomisiynydd Llafur gyda gwerthoedd Llafur, a dechrau newydd ar gyfer gwasanaethau gwell i bobl Dyfed Powys”


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad