Leighton Andrews|Rhondda / Cwm Rhondda

Leighton was first elected as the Assembly Member for the Rhondda in May 2003, winning the seat back for Labour from Plaid Cymru. Immediately prior to his election, Leighton was a lecturer at Cardiff Journalism School.​

A former Head of Public Affairs for the BBC, Leighton retains an interest in the media. He has run a number of businesses and also worked in the charity world for Age Concern and the International Year of Shelter for the Homeless. In 1997 Leighton was co-founder of the Yes for Wales campaign in the referendum on devolution. He subsequently wrote the book Wales Says Yes which tells the story of the campaign to get the National Assembly.

In his first term in the Assembly, Leighton was a member of the Education, Culture and Enterprise, Innovation and Networks subject committees, the Audit committee and the South Wales Central regional committee. His political interests include the economy, education, culture, housing, the media, health and social inclusion.

Following his re-election in May 2007, Leighton joined the Welsh Assembly Government as Deputy Minister for Social Justice & Public Service Delivery, with special responsibility for housing issues. When the new coalition government was formed in July 2007, Leighton was appointed Deputy Minister for Regeneration. In December 2009, he joined the Cabinet of new First Minister Carwyn Jones, as Minister for Children, Education & Lifelong Learning.

​Leighton acted as convenor of the planning Group for the cross-party Yes for Wales campaign in the March 2011 referendum. He chaired Labour’s election campaign strategy committee during the 2011 Assembly election campaign when Labour gained four seats. Leighton increased his own majority in the Rhondda in that election.

He was appointed as Minister for Education and Skills, and given responsibility for the Welsh Language, when Carwyn Jones appointed his Labour Cabinet on 13th May 2011.

In September 2014, Leighton became Minister for Public Services. As well as taking on the programme of local government reform, designed to ensure a smaller number of stronger councils and a major reduction in the cost of politics and administration in local government, Leighton also took the ground-breaking Violence again Women, Domestic Abuse and Sexual Violence (Wales) Bill through the Assembly.

As a local Assembly Member, Leighton has fought for investment in the Rhondda, and the Welsh Government has responded, with money for the Porth Rhondda Fach Relief Road, for the new Rhondda Hospital, for community and youth facilities in many parts of the Rhondda, for the new Park and Ride facility in Porth, and investment under way or planned in new GP surgeries as well.


Cafodd Leighton ei ethol gyntaf fel Aelod Cynulliad y Rhondda ym Mai 2003, gan ennill sedd yn ôl i Lafur oddi wrth Blaid Cymru. Cyn cael ei ethol, roedd Leighton yn ddarlithydd yn Ysgol Newyddiaduraeth Caerdydd.​

Yn Gyn-bennaeth Materion Cyhoeddus i’r BBC, mae gan Leighton ddiddordeb yn y cyfryngau o hyd. Mae wedi rhedeg nifer o fusnesau a hefyd wedi gweithio yn y byd elusennol i Age Concern a Blwyddyn Ryngwladol Lloches ar gyfer y Digartref.

Yn ystod ei dymor cyntaf yn y Cynulliad, roedd Leighton yn aelod o’r pwyllgorau pwnc Addysg, Diwylliant a Menter, Arloesi a Rhwydweithiau, y pwyllgor Archwilio a phwyllgor rhanbarthol Canol De Cymru. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys yr economi, addysg, diwylliant, tai, y cyfryngau, iechyd a chynhwysiant cymdeithasol.

Ar ôl ei ailethol ym Mai 2007, ymunodd Leighton â Llywodraeth Cynulliad Cymru fel Dirprwy Weinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus, gyda chyfrifoldeb arbennig dros faterion tai. Pan gafodd y llywodraeth glymblaid newydd ei ffurfio ym mis Gorffennaf 2007, penodwyd Leighton yn Ddirprwy Weinidog Adfywio. Ym mis Rhagfyr 2009, ymunodd â Chabinet y Prif Weinidog newydd Carwyn Jones, fel Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes.

​Gweithredodd Leighton fel cynullydd y Grŵp cynllunio ar gyfer yr ymgyrch trawsbleidiol Ie dros Gymru yn refferendwm mis Mawrth 2011. Cadeiriodd bwyllgor strategaeth ymgyrch etholiadol Llafur yn ystod ymgyrch etholiadau’r Cynulliad yn 2011 pan enillodd Llafur bedwar sedd ychwanegol. Cynyddodd Leighton ei fwyafrif ei hun yn y Rhondda yn yr etholiad hwnnw. 

Cafodd ei benodi’n Weinidog Addysg a Sgiliau, a chafodd gyfrifoldeb am yr Iaith Gymraeg, pan benododd Carwyn Jones ei Gabinet Llafur ar 13 Mai 2011.

Ym mis Medi 2014, daeth Leighton yn Weinidog Gwasanaethau Cyhoeddus. Yn ogystal â derbyn y rhaglen diwygio llywodraeth leol, a ddyluniwyd i sicrhau nifer llai o gynghorau cryfach a gostyngiad sylweddol yng nghost gwleidyddiaeth a gweinyddu mewn llywodraeth leol, aeth Leighton â’r Bil arloesol Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) trwy’r Cynulliad. 

Fel aelod o’r Cynulliad, mae Leighton wedi brwydro dros fuddsoddiad yn y Rhondda, ac mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb, gydag arian ar gyfer Ffordd Liniaru Porth Rhondda Fach, ar gyfer Ysbyty newydd y Rhondda, ar gyfer cyfleusterau cymunedol ac ieuenctid mewn sawl ardal o’r Rhondda, ar gyfer y cyfleuster Parcio a Theithio newydd ym Mhorth, a’r buddsoddiad sydd ar y gweill neu’n cael ei gynllunio mewn meddygfeydd newydd hefyd.


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad