Lesley Griffiths| Wrexham / Wrecsam

Lesley Griffiths

Lesley was first elected to the National Assembly for Wales, representing the constituency of Wrexham, in May 2007. Prior to her election, she worked as the Constituency Assistant to the town’s Member of Parliament for six years, having previously worked in the NHS as an Administrator at the Wrexham Maelor Hospital for 20 years.

Lesley has been a member of the Welsh Government since December 2009, when she was appointed Deputy Minister for Science, Innovation and Skills. Following re-election to the National Assembly in May 2011, she was appointed Minister for Health & Social Services. In March 2013, she was appointed Minister for Local Government & Government Business before becoming Minister for Communities & Tackling Poverty with responsibility for housing, regeneration, equalities and children in September 2014.

Lesley joined the Labour Party in 1978. She served as a Member of Coedpoeth Community Council, near Wrexham for eight years. Since being elected as Wrexham’s AM, Lesley has served continuously on three of the Assembly’s main Standing Committees – the Communities and Culture Committee, the Sustainability Committee and the Audit Committee.

Lesley’s election to Cardiff Bay coincided with the advent of more powers being devolved to the Assembly. Since 2007, Lesley has worked on the Scrutiny Committees which have considered the drawing down of Legislative Competence on Vulnerable Children, Affordable Housing and more recently, the Welsh Language.

Lesley was the founding Member of the Assembly’s Cross Party Group on Hospices and Palliative Care. Outside of the world of politics, Lesley’s love is Wrexham Football Club and prior to her election in 2007, she was an elected Board Member of the Wrexham Supporters Trust. Her other interests include walking and music.


Cafodd Lesley ei hethol gyntaf i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yn cynrychioli etholaeth Wrecsam, ym Mai 2007. Cyn cael ei hethol, gweithiodd fel Cynorthwy-ydd Etholaeth i Aelod Seneddol y dref am chwe blynedd, ar ôl gweithio cyn hynny yn y GIG fel Gweinyddwr yn Ysbyty Wrecsam Maelor am 20 mlynedd.

Mae Lesley wedi bod yn aelod o Lywodraeth Cymru er Rhagfyr 2009, pan gafodd ei phenodi’n Ddirprwy Weinidog Gwyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau.  Ar ôl cael ei hailethol i’r Cynulliad Cenedlaethol ym Mai 2011, cafodd ei phenodi’n Weinidog Iechyd a’r Gwasanaethau Cymdeithasol.  Ym mis Mawrth 2013, cafodd ei phenodi’n Weinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth cyn dod yn Weinidog Cymunedau a Threchi Tlodi gyda chyfrifoldeb am dai, adfywio, cydraddoldeb a phlant ym Medi 2014.

Ymunodd Lesley â’r Blaid Lafur ym 1978. Gwasanaethodd fel Aelod o Gyngor Cymunedol Coedpoeth, ger Wrecsam am wyth mlynedd. Ers cael ei hethol fel AC Wrecsam, mae Lesley wedi gwasanaethu’n barhaus ar dri o brif Bwyllgorau Sefydlog y Cynulliad – y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant, y Pwyllgor Cynaliadwyedd a’r Pwyllgor Archwilio.

Roedd ethol Lesley i Fae Caerdydd yn cyd-fynd â datganoli mwy o bwerau i’r Cynulliad. Er 2007, mae Lesley wedi gweithio ar y Pwyllgorau Craffu sydd wedi ystyried defnyddio Cymhwysedd Deddfwriaethol yn ymwneud â Phlant Agored i Niwed, Tai Fforddiadwy ac yn fwy diweddar, yr Iaith Gymraeg. 

Lesley oedd sylfeinydd Grŵp Trawsbleidiol y Cynulliad ar Hosbisau a Gofal Lliniarol. Y tu allan i fyd gwleidyddiaeth, mae Lesley yn cefnogi Clwb Pêl-droed Wrecsam a chyn cael ei hethol yn 2007, roedd yn aelod etholedig o Fwrdd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam. Mae ei diddordebau eraill yn cynnwys cerdded a cherddoriaeth.

Write to me at: Vernon House, 41 Rhosddu Road, Wrexham, LL11 2NS

Phone me on: 01978 355743

Email me at: lesley.griffiths@assembly.wales

Facebook: www.facebook.com/lesley4wrexham

Twitter: @lesley4wrexham


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad