Mark Drakeford|Cardiff West / Gorllewin Caerdydd

Mark Drakeford

Mark Drakeford entered the National Assembly when he won the Cardiff West seat in May 2011. He was appointed Minister for Health and Social Services in March 2013.

Mark Drakeford was born and brought up in West Wales, before moving to Cardiff more than thirty years ago. Since then he has lived in the Pontcanna area of Cardiff West, with his wife and children.

A former probation officer, youth justice worker and Barnardos project leader in Ely and Caerau, he is currently a Professor of social policy at Cardiff University.

In the 1980s and 1990s Mark was a Labour Councillor on South Glamorgan County Council, specialising in education issues, including Welsh medium education. Between 2000 and 2010 he worked as the Cabinet’s health and social policy adviser at the Welsh Assembly Government, and was latterly head of the First Minister’s political office.

As well as a thirty year knowledge of the Cardiff West constituency he has a detailed understanding of the way in which the Assembly works, and how an Assembly Member can be most effective.

Outside politics, he is a long-time member of Glamorgan County Cricket Club, has worked a Pontcanna allotment for more than quarter of a century and enjoys body boarding off the Pembrokeshire coast.


 

Aeth Mark Drakeford i mewn i’r Cynulliad Cenedlaethol pan enillodd sedd Gorllewin Caerdydd ym mis Mai 2011. Cafodd ei benodi’n Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ym mis Mawrth 2013.

Cafodd Mark Drakeford ei eni a’i fagu yng Ngorllewin Cymru, cyn symud i Gaerdydd dros ddeg ar hugain o flynyddoedd yn ôl. Ers hynny mae wedi byw yn ardal Pontcanna yng Ngorllewin Caerdydd, gyda’i wraig a’i blant.

Yn gyn-swyddog prawf, gweithiwr cyfiawnder ieuenctid ac arweinydd prosiect Barnardos yn Nhrelái a Chaerau, mae ar hyn o bryd yn Athro polisi cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yn y 1980au a’r 1990au, roedd Mark yn Gynghorydd Llafur i Gyngor De Morgannwg, yn arbenigo mewn materion addysgol, yn cynnwys addysg cyfrwng Cymraeg. Rhwng 2000 a 2010, gweithiodd fel cynghorydd polisi iechyd a chymdeithasol i Lywodraeth Cynulliad Cymru, ac yn ddiweddarach roedd yn bennaeth swyddfa wleidyddol Prif Weinidog Cymru.

Yn ogystal â deg ar hugain o flynyddoedd o wybodaeth am etholaeth Gorllewin Caerdydd, mae ganddo ddealltwriaeth fanwl o’r ffordd y mae’r Cynulliad yn gweithio, a sut y gall Aelodau’r Cynulliad fod fwyaf effeithiol.

Y tu hwnt i wleidyddiaeth, mae’n aelod hirsefydlog o Glwb Criced Sir Forgannwg, mae wedi gweithio ar randir ym Mhontcanna am dros chwarter canrif ac mae’n mwynhau corff-fyrddio oddi ar arfordir Sir Benfro.

Write to me at: 395 Cowbridge Rd E, Cardiff CF5 1JG

Phone me on: 029 2022 3207

Email me at: mark.drakeford@assembly.wales

Website address: http://www.markdrakeford.com/

Facebook: www.facebook.com/markdrakefordpage/

Twitter: @MarkDrakeford


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad