Mary Wimbury | North Wales / Gogledd Cymru

Mary Wimbury lives in Rhos on Sea with her husband and three teenage children. She currently works with social care providers seeking to improve services for older people, people with disabilities and looked-after children. Her job means she is used to working with local authorities, health boards and the welsh assembly to make systems work better and improve people’s lives. If elected she will use the same tenacity in dealing with officialdom on behalf of the people of North Wales.

Mary previously ran a UK-wide charity promoting maths education in secondary schools, worked for the BBC, as a sole trader and for two national local government organisations. She spent her first seven years living above the corner shop her parents ran. Mary recognises the value of co-operation and the role co-operatives can play in our society. If elected she will serve as a Labour & Co-op Assembly Member.

Mary’s priorities for North Wales are improving employment opportunities and transport systems. She will seek to ensure our unique position as part of Wales but with significant links to infrastructure and public services in the North West of England is recognised. She will stand up to ensure public services here in North Wales work for us.


Mae Mary Wimbury yn byw yn Llandrillo-yn-Rhos gyda’n gŵr a’u tri phlentyn yn eu harddegau.  Ar hyn o bryd mae’n gweithio gyda darparwyr gofal cymdeithasol yn ceisio gwella gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn, pobl ag anableddau a phlant sy’n derbyn gofal. Mae ei swydd yn golygu ei bod wedi arfer gweithio gydag awdurdodau lleol, byrddau iechyd a chynulliad Cymru i wneud i systemau weithio’n well a gwella bywydau pobl. Os caiff ei hethol bydd yn defnyddio’r un cadernid i ymdrin â materion swyddogol ar ran pobl Gogledd Cymru.

Yn flaenorol, roedd Mary’n rhedeg elusen ar draws y DU yn hyrwyddo addysg fathemateg mewn ysgolion uwchradd, gweithiodd i’r BBC fel unig fasnachwr ac i ddau sefydliad llywodraeth leol cenedlaethol. Treuliodd saith mlynedd cyntaf ei bywyd yn byw uwchben siop gornel yr oedd ei rhieni’n ei rhedeg. Mae Mary’n cydnabod gwerth cydweithredu a’r rôl y gall mentrau cydweithredol eu chwarae yn ein cymdeithas. Os caiff ei hethol, bydd yn gwasanaethu fel Aelod Cynulliad Llafur a’r Blaid Gydweithredol.

Blaenoriaethau Mary ar gyfer Gogledd Cymru yw gwella cyfleoedd cyflogaeth a systemau trafnidiaeth. Bydd yn ceisio sicrhau bod ein sefyllfa unigryw fel rhan o Gymru ond gyda chysylltiadau arwyddocaol i isadeiledd a gwasanaethau cyhoeddus yng Ngogledd Orllewin Lloegr yn cael ei chydnabod. Bydd yn brwydro i sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yma yng Ngogledd Cymru yn gweithio i ni.


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad