Mike Hedges| Swansea East / Dwyrain Abertawe

Mike Hedges

Mike entered the National Assembly for Wales at the elections held in May 2011.

Mike has lived in Morriston for many years but was born in Plasmarl and educated at Plasmarl and Parklands primary schools, Penlan Comprehensive, Swansea and Cardiff Universities. He is married to Anne who works in home care in Swansea and has a daughter Catrin who attends Ysgol Gyfun Bryntawe.

Originally a research scientist for British Steel at Port Talbot Mike has spent the last 27 years as a lecturer in Pontypridd teaching Computing.

Mike represented Morriston as a councillor from 1989 to 2012, holding many posts on the Council including Council Leader, Chair of Finance, and Cabinet member for Technical Services and is currently vice chair of a scrutiny committee. He has been the welsh Local government spokesperson on both Social services and Information.

Taking an active interest in Education Mike has been a Governor of Swansea University, Swansea Institute, Mynyddbach and Morriston Comprehensives, Swansea College and is currently chair of Governors of Glyncollen and Ynystawe Primary schools.

Mike is keenly interested in health and was a non executive director of Swansea NHS trust between 1999 and 2005.

Active in Local sport Mike has been a Soccer referee, coach and was secretary of Morriston town for many years. Currently he is President of Ynystawe Cricket and football club and a social member of both Morriston RFC and Glais RFC.


Aeth Mike i mewn i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn yr etholiadau a gynhaliwyd ym mis Mai 2011.

Mae Mike wedi byw yn Nhreforys ers blynyddoedd lawer ond cafodd ei eni ym Mhlasmarl a’i addysgu yn ysgolion cynradd Plasmarl a Parklands, Ysgol Gyfun Penlan a Phrifysgolion Abertawe a Chaerdydd. Mae’n briod ag Anne sy’n gweithio mewn cartref gofal yn Abertawe ac mae ganddo ferch, Catrin, sy’n mynychu ysgol Gyfun Bryntawe.

Yn wyddonydd ymchwil i Ddur Prydain ym Mhort Talbot yn wreiddiol, mae Mike wedi treulio’r 27 mlynedd diwethaf fel darlithydd ym Mhontypridd yn addysgu Cyfrifiadura.

Yn Gynghorydd yn cynrychioli Treforys o 1989 i 2012, mae Mike wedi cael sawl swydd ar y Cyngor yn cynnwys Arweinydd y Cyngor, Cadeirydd Cyllid ac aelod o’r Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Technegol ac ar hyn o bryd mae’n is-gadeirydd pwyllgor craffu. Mae wedi bod yn llefarydd Llywodraeth Leol Cymru ar y Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwybodaeth.

Gyda diddordeb brwd mewn Addysg, mae Mike wedi bod yn Llywodraethwr Prifysgol Abertawe, Athrofa Abertawe, Ysgolion Cyfun Mynyddbach a Threforys, Coleg Abertawe ac mae’n gadeirydd Llywodraethwyr Ysgolion Cynradd Glyncollen ac Ynystawe ar hyn o bryd.

Mae gan Mike ddiddordeb mawr mewn iechyd ac roedd yn gyfarwyddwr anweithredol i ymddiriedolaeth GIG Abertawe rhwng 1999 a 2005.

Mae Mike, sydd yn weithgar ym maes chwaraeon lleol, wedi bod yn ddyfarnwr pêl-droed ac yn hyfforddwr a bu’n ysgrifennydd Clwb Pêl-droed Treforys am flynyddoedd lawer. Ar hyn o bryd, ef yw Llywydd Clwb Criced a Phêl-droed Ynystawe ac mae’n aelod cymdeithasol o Glwb Rygbi Treforys a Chlwb Rygbi Glais.

Write to me at: 97 Pleasant Street, Morriston, Swansea, SA6 6HJ

Phone me on: 01792 790621

Email me at: mike.hedges@assembly.wales

Website address: www.mikehedges.org.uk/

Facebook: www.facebook.com/mike.john.hedges

Twitter: @MikeHedgesAM


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad