Nia Griffith MP-AS|Llanelli

Nia Griffith

I live in Llanelli and have been MP for the Llanelli Constituency since 2005.

My specific parliamentary interests and responsibilities have included chairing the All-Party Parliamentary Steel Group, industry, renewable energy, environment, equality issues, young people, animal welfare, Welsh Affairs Committee and Human Rights Committee.

I link my parliamentary work very directly with the interests and concerns of my constituents, and combine action through legislation and questioning ministers in Parliament with a very hands-on approach to problems in the Constituency.

So for example, whilst in Parliament I have worked to strengthen the Climate Change Bill, the Marine Bill and the Floods and Water Bill, and have set up the Llanelli Flood Forum to get the relevant authorities to deal with local problems of flooding and pollution of the Burry Inlet.

Before becoming an MP, after graduating in languages from Oxford University, I taught for some twenty years in local comprehensive schools, and also worked as an Estyn schools inspector. An active member of the Labour party since 1981,  I previously lived in Carmarthen and served on Carmarthen Town Council for 12 years, and was elected as Sheriff for 1997 -98 and Deputy Mayor 1998 -1999.

In 2007, I became Parliamentary Private Secretary to Rt Hon Hilary Benn in the Department for the Environment, Food and Rural Affairs

From 2008 – 2010 I was Parliamentary Private Secretary to Rt Hon Harriet Harman MP, first in her roles as Leader of the House, Deputy Leader of the Labour Party and Minister for Women and Equalities, and later as Acting Leader of the Labour Party.

2010 – Shadow Minister for Business, Innovation and Skills.

My spare time activities include cycling, hill-walking and music.


Yn  Aelod Seneddol dros Etholaeth Llanelli ers 2005, ’rwy’n byw yn y dref.

Ymhlith fy niddordebau a chyfrifoldebau seneddol arbennig mae cadeirio Grwp Seneddol Hollbleidiol ar Dur, diwydiant, ynni adnewyddadwy  amgylchedd, materion cydraddoldeb, pobl ifainc, Pwyllgor Materion Cymreig  a’r Pwyllgor Hawliau Dynol.

Mae fy gwaith seneddol yn tarddu’n uniongyrchol o ddiddordebau a phryderon fy etholwyr ac ’rwy’n cyfuno gweithredu trwy ddeddfu a chroesholi gweinidogion yn y Senedd â ffordd bersonol ac uniongyrchol o fynd ati wrth ddatrys problemau yn yr Etholaeth.

Felly er enghraifft, yn y Senedd ’rwyf wedi gweithio i gryfhau y Mesur Newid Hinsawdd, y Mesur Morol a’r Mesur Rheoli Llifogydd a Dwr ar yr un pryd ’rwyf wedi sefydlu Forwm Llifogydd Llanelli er mwyn gorfodi’r awdurdodau perthnasol i ddelio â phroblemai lleol gorlifo a llygredd yn y dwr ger Porth Tywyn.

Cyn dod yn AS, ar ôl graddio mewn ieithoedd o Brifysgol Rhydychen, dysgais am ryw ugain o flynyddoedd mewn ysgolion cyfun lleol, ac hefyd bum yn arolygydd ysgolion gydag Estyn.

Yn aelod gweithgar o’r Blaid Lafur ers 1981, ’roeddwn arfer byw yng Nghaerfyrddin ac ’roeddwn ar gyngor tref Caerfyrddin am 12 mlynedd, a chefais fy ethol yn Siryf am 1997-98 ac yn ddirprwy faer 1998-1999.

Yn 2007, daethum yn Ysgrifennydd Seneddol Preifat i’r Gwir Anrhydeddus Hilary Benn yn Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.

Ers 2008 ’rwy wedi bod yn Ysgrifennydd Seneddol Preifat i’r Gwir Anrhydeddus Harriet Harman, yn gyntaf yn rinwedd ei swyddi yn Arweinydd y T?, Dirprwy Arweinydd y Blaid Lafur, Gweinidog dros Fenywod a Chydraddoldebau ac nawr Arweinydd Gweithredol  y Blaid Lafur.

Yn fy amser hamdden, ’rwyn hoff o seiclo, cerdded yn y mynyddoedd a cherddoriaeth.

Write to me at: 6 Queen Victoria Road, Llanelli, SA15 2TL

Phone me on: 01554 756374

Email me at: nia.griffith.mp@parliament.uk

Website address: www.niagriffith.org.uk/

Facebook: www.facebook.com/NiaGriffithMP/

Twitter: @NiaGriffithMP


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad