North Wales Metro | Metro Gogledd Cymru

Our vision is to create a reliable efficient and quality integrated transport network across the north Wales region that  connects people, communities and businesses  to jobs, facilities, and services, maximising the economic opportunities  that connection can bring across Wales and our borders. 

What does this mean?

Integration – High quality, reliable, viable transport alternatives linking bus, rail, air and sea transportation services with each other and with walking, cycling and private vehicle routes.

Connectivity – Accessible, integrated transport hubs within the region that facilitate travel across the area, borders and beyond. 

Supporting the Economy and Jobs – encourage investment and employment growth through high quality, reliable and attractive transport network with better passenger and business services.

North-Wales-Metro-Map.jpeg 

This map is the next step in the creation of an integrated transport network for North Wales. 

The North Wales Metro will create a new integrated transport network across North Wales connecting people, communities and businesses to jobs, facilities and services.

The First Minister has previously outlined the need for a reliable, efficient and quality integrated transport network across the region. The publication of today’s indicative map takes thing on, and will form the basis for planning in the next Assembly – should Welsh Labour win. 

The metro project will be a significant boost for the North Wales economy and Jobs – encourage investment and employment growth through high quality, reliable and attractive transport network with better passenger and business services.

The devolution of additional powers over rail will give the Welsh Government the tools to develop an integrated system. That will not only better connect North Wales but establish faster and more frequent trains to the airports of the North-West England.

The Tories cut out North Wales from their recent “Northern Powerhouse” plans, even calling the idea a “competitor” to the North Wales economy.

Welsh Labour is looking to hit the ground running by convening a Metro summit within the first 100 days of a Welsh Labour Government.


Ein gweledigaeth yw creu rhwydwaith trafnidiaeth integredig dibynadwy, effeithlon o ansawdd ar draws rhanbarth Gogledd Cymru sy’n cysylltu pobl, cymunedau a busnesau â swyddi, cyfleusterau a gwasanaethau, gan gynyddu’r cyfleoedd economaidd a ddaw yn sgil cysylltu ledled Cymru a’n ffiniau.

Beth mae hyn yn ei olygu?

Integreiddio – Trafnidiaeth amgen ddibynadwy, hyfyw, o ansawdd uchel yn cysylltu gwasanaethau bws, rheilffordd, awyr a môr â’i gilydd a chyda llwybrau cerdded, beicio a cherbydau preifat.

Cysylltedd – Hybiau trafnidiaeth integredig, hygyrch yn y rhanbarth sy’n hwyluso teithio ar draws yr ardal, ar draws ffiniau a thu hwnt. 

Cefnogi’r Economi a Swyddi – annog buddsoddiad a thwf cyflogaeth trwy rwydwaith trafnidiaeth dibynadwy a deniadol o ansawdd uchel gyda gwasanaethau gwell i deithwyr a busnesau.

Gyda phwerau ychwanegol i’w datganoli i Weinidogion Cymru mewn perthynas â gwasanaethau rheilffordd a phorthladdoedd, bydd gan Lywodraeth Cymru fwy o ddylanwad i ddatblygu system drafnidiaeth wirioneddol integredig.

Bydd Metro Gogledd Cymru hefyd yn creu rhwydwaith trafnidiaeth integredig newydd ledled Gogledd Cymru yn cysylltu pobl, cymunedau a busnesau â swyddi, cyfleusterau a gwasanaethau.

Mae Prif Weinidog Cymru yn flaenorol wedi amlinellu’r angen am rwydwaith trafnidiaeth integredig dibynadwy, effeithlon o ansawdd ar draws y rhanbarth.  Bydd y map mynegol yn sylfaen i’r cynllunio yn ystod tymor nesaf y Cynulliad, os bydd Llafur Cymru yn ennill ar 5 Mai. 

Bydd y prosiect metro yn hwb sylweddol i economi a swyddi Gogledd Cymru – yn annog buddsoddiad a thwf cyflogaeth trwy rwydwaith dibynadwy a deniadol o ansawdd uchel gyda gwasanaethau gwell i deithwyr a busnesau.

Bydd datganoli pwerau ychwanegol yn ymwneud â’r rheilffordd yn rhoi’r gallu i Lywodraeth Cymru ddatblygu system integredig. Bydd hynny nid yn unig yn cysylltu Gogledd Cymru yn well, ond hefyd yn darparu trenau cyflymach, mwy aml i feysydd awyr Gogledd Orllewin Lloegr.

Fe wnaeth y Torïaid hepgor Gogledd Cymru o’u cynlluniau “Pwerdy Gogleddol” diweddar, a hyd yn oed galw’r syniad yn “gystadleuydd” i economi Gogledd Cymru.

Mae Llafur Cymru yn bwriadu dechrau ar garlam trwy gynnal uwchgynhadledd Metro o fewn 100 diwrnod cyntaf Llywodraeth Llafur Cymru.

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad