Rebecca Evans| Gower / Gŵyr

Rebecca Evans

Rebecca Evans was elected to the National Assembly for Wales in May 2011 to represent the Mid and West Wales region. She is currently Welsh Labour's candidate for Gower.

At 39, Rebecca is the youngest Member of the Welsh Government, having served as Deputy Minister for Farming and Food since July 2014.

Rebecca completed a degree in History at the University of Leeds before attending Sidney Sussex College, University of Cambridge, where she received a Master of Philosophy Degree. Before being elected, Rebecca worked in the third sector.

Rebecca has served on the National Assembly for Wales' Environment and Sustainable Development Committee, the Heath and Social Care Committee, and the Children, Young People and Education Committee. She has Chaired the Assembly's Cross Party Groups on Mental Health, Disability, and Nursing and Midwifery.

Rebecca’s wider political interests include health, social care, equalities, welfare reform, and tackling poverty. She is a keen Welsh learner.


 

Cafodd Rebecca Evans ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mai 2011 i gynrychioli rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru.  Hi yw ymgeisydd Llafur Cymru ar gyfer Gŵyr ar hyn o bryd.

Yn 39 oed, Rebecca yw aelod ifancaf Llywodraeth Cymru, wedi gwasanaethu fel Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd er Gorffennaf 2014.

Cwblhaodd Rebecca radd mewn Hanes ym Mhrifysgol Leeds cyn mynychu Coleg Sidney Sussex, Prifysgol Rhydychen, lle cafodd Radd Meistr mewn Athroniaeth. Cyn cael ei hethol, gweithiodd Rebecca yn y trydydd sector.

Mae Rebecca wedi gwasanaethu ar Bwyllgor yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Phwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  Mae wedi Cadeirio Grwpiau Trawsbleidiol y Cynulliad ar Iechyd Meddwl, Anabledd a Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Mae diddordebau gwleidyddol ehangach Rebecca’n cynnwys iechyd, gofal cymdeithasol, cydraddoldeb, diwygio lles a threchu tlodi. Mae’n ddysgwraig Cymraeg brwd.

Write to me at: 9 Pontardulais Road, Gorseino, Swansea, SA4 4FE

Phone me on: 01792 899 081

Email me at: rebecca.evans@assembly.wales

Website address: http://www.rebeccaevans4gower.com/

Facebook: www.facebook.com/RebeccaEvansAM/

Twitter: @RebeccaEvansAM


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad