Together for North Wales: Gyda'n Gilydd Dros Ogledd Cymru

North Wales is a region bursting with potential. Our pledges highlight the bold vision Welsh Labour has for North Wales over the next five years, and signal our commitment as a Welsh Labour Government to a new partnership with businesses and communities right across the region. 

Home to some of the world’s most advanced manufacturing plants, a thriving visitor economy, untapped potential in growth industries such as energy and strategically placed as a gateway to Ireland and the North West of England, North Wales has all the ingredients to be one of the most economically-dynamic regions anywhere in the UK.

Our pledges highlight the bold vision Welsh Labour has for North Wales over the next ve years to help realise that potential. They also signal our commitment as a Welsh Labour Government to a new partnership with businesses and communities right across the region.

By supporting major infrastructure projects, such as Wylfa Newydd; developing stronger transport links through a North Wales Metro and rail electri cation and by tapping into the potential of the Northern Powerhouse, Welsh Labour will use all the levers of government to build a bright economic future for North Wales.

Strong public services are central to our vision of a stronger North Wales. We will build on the progress we have made in education, continuing to invest in world-class school and college buildings and develop the economic potential of North Wales’ universities. We will provide ongoing support to Betsi Cadwaladr University Health Board to secure high-quality NHS services for people across North Wales.

Wales only prospers when North Wales prospers – a future Welsh Labour Government will be a pro-business, pro-growth government for North Wales, committed to supporting its individuals, communities and businesses to succeed in the 21st century. 

Welsh Labour’s Five Pledges to North Wales

• Better Transport – A Metro for North Wales

• A Stronger Economy – Powerhouse Partners

• World-class Healthcare – High-quality NHS services

• Skills for Infrastructure – Support for major projects such as Wylfa

• Support for Local Businesses – Tax Cuts for all Small Businesses 

To learn more, Click here to download our Together for North Wales: Pledges for North Wales. 


Mae Gogledd Cymru’n rhanbarth sy’n llawn potensial.

Ac yntau’n gartref i rai o’r atrïoedd gweithgynhyrchu mwyaf datblygedig yn y byd, economi ymwelwyr yniannus, potensial digyffwrdd mewn diwydiannau twf fel ynni ac wedi’i leoli’n strategol fel porth i Iwerddon a Gogledd-orllewin Lloegr, mae gan Ogledd Cymru’r holl elfennau angenrheidiol i fod yn un o’r rhanbarthau mwyaf economaidd ddeinamig yn unrhyw le yn y Deyrnas Unedig.

Mae ein haddewidion yn amlygu gweledigaeth fentrus Llafur Cymru ar gyfer Gogledd Cymru yn ystod y pum mlynedd nesaf er mwyn helpu i wireddu’r potensial hwnnw. Maen nhw hefyd yn dangos ein hymrwymiad fel Llywodraeth Llafur Cymru i bartneriaeth newydd â busnesau a chymunedau ar draws y rhanbarth.

Trwy gefnogi prosiectau seilwaith mawr, fel Wylfa Newydd, datblygu cysylltiadau trafnidiaeth cryfach trwy Fetro Gogledd Cymru a thrydaneiddio rheil yrdd a thrwy fanteisio ar botensial y Pwerdy Gogleddol, bydd Llafur Cymru yn defnyddio holl rymoedd y llywodraeth i greu dyfodol economaidd disglair ar gyfer Gogledd Cymru.

Mae gwasanaethau cyhoeddus cryf yn ganolog i’n gweledigaeth ar gyfer Gogledd Cymru cryfach. Byddwn yn ychwanegu at y cynnydd yr ydym wedi’i wneud mewn addysg, gan barhau i fuddsoddi mewn adeiladau ysgol a choleg o’r radd aenaf a datblygu potensial economaidd prifysgolion Gogledd Cymru. Byddwn yn darparu cymorth parhaus i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i sicrhau gwasanaethau GIG o ansawdd uchel i bobl ledled Gogledd Cymru.

Mae Cymru’n ynnu pan fo Gogledd Cymru’n ynnu yn unig - bydd Llywodraeth Llafur Cymru yn y dyfodol yn gweithredu o blaid busnes ac o blaid twf Gogledd Cymru, ac yn ymrwymo i gynorthwyo ei unigolion, ei gymunedau a’i fusnesau i lwyddo yn yr 21ain ganrif.

Pum Addewid Llafur Cymru i Ogledd Cymru

  • Trafnidiaeth Well – Metro ar gyfer Gogledd Cymru
  • Economi Gryfach – Partneriaid Pwerdy
  • Gofal Iechyd o’r Radd Flaenaf - Gwasanaethau GIG o ansawdd uchel
  • Sgiliau ar gyfer Seilwaith – Cefnogaeth i brosiectau mawr fel Wylfa
  • Cymorth i Fusnesau Lleol – Toriadau Treth i bob Busnes Bach 

Cliciwch yma i gallwch ganfod mwy am Addewid Llafur Cymru i Ogledd Cymru. 


Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad