Welsh Labour Leadership Candidates

Candidate Vaughan Gething
VAUGHAN GETHING

I'm Vaughan Gething and I'm running to be your next Welsh Labour leader. My campaign is focused on a vision for the future of Wales;
  • - Campaigning for a People's Vote.
  • - Creating the National Care Service of Wales.
  • - Secure good work, fair work and a strong economy.
  • - Tackling poverty and inequality.
  • - Building for Wales' future.

This election is your opportunity to change our country. I'm proud to have the backing of union members, the co-operative party, Young Labour and more, and I need your support too. Join me and my campaign to make the change. Change takes courage.


Fy enw i yw Vaughan Gething ac rwy'n rhedeg i fod yn arweinydd Llafur Cymru. Mae fy ymgyrch yn canolbwyntio ar weledigaeth ar gyfer dyfodol Cymru.
  • - Ymgyrchu dros Bleidlais y Bobl.
  • - Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol Cymru.
  • - Sicrhau gwaith da, gwaith teg ac economi gref.
  • - Mynd i'r afael â thlodi ac anghydraddoldeb.
  • - Adeiladu ar gyfer dyfodol Cymru.

Mae'r etholiad hwn yn eich cyfle chi i newid ein gwlad. Rwy'n falch o gael cefnogaeth aelodau undebau, blaid gydweithredol, Llafur Ifanc a mwy, ond mae arnaf angen eich cefnogaeth hefyd. Ymunwch â mi a'm hymgyrch i wneud y newid. Mae newid yn cymryd dewrder.
Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search