Standing up for Wales

Sefyll Cornel Cymru

Join our Movement | Ymunwch â’n Mudiad

Members and volunteers make Welsh Labour what it is; campaigning all year round to improve our communities and return Labour representatives at election time.  Will you help by volunteering with us?

Yr aelodau a’r gwirfoddolwyr sydd yn gwneud Llafur Cymru yr hyn ydyw; yn ymgyrchu drwy’r flwyddyn i wella ein cymunedau ac ethol cynrychiolwyr Llafur mewn etholiadau.  A wnewch chi helpu trwy wirfoddoli gyda ni?

People|Pobl

Welsh Labour have a large and dedicated group of politicians working Together for Wales across all layers of Government, standing up for Wales and putting the needs of consituents first. 

Mae gan Llafur Cymru grŵp mawr ac ymroddedig o wleidyddion sy'n gweithio Gyda'n Gilydd Dros Gymru ar draws pob haen o llywodraeth, yn sefyll i fyny ar gyfer Cymru a rhoi anghenion ei etholwyr yn gyntaf.

 

Join Labour | Ymunwch â Llafur

As a Labour Party member, you’ll be a key part of the team. You’ll be eligible to vote in leadership elections, you can help shape party policy, you can attend local meetings and you can even stand as a candidate.

Fel aelod, byddwch yn rhan allweddol o’r tîm. Byddwch yn gymwys i bleidleisio mewn etholiadau arweinyddol, gallwch helpu i lunio polisïau’r blaid, gallwch fynychu cyfarfodydd lleol a gallwch hyd yn oed sefyll fel ymgeisydd.

Volunteer|Gwirfoddoli

There are lots of ways you can get involved in our campaign. Say you’ll help, and we’ll be in touch soon.

Mae sawl ffordd o gymryd rhan yn ein hymgyrch. Dywedwch y gallwch helpu, a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

News|Newyddion

Welsh Labours Finance Secretary announces new permanent small business rate relief scheme for Wales

Mark Drakeford has announced a permanent small business rate relief scheme will be introduced in Wales from 1 April 2018.   The new permanent scheme will limit the number of properties eligible for small business rate relief to two per business in each local authority, preventing larger businesses and national...

Read more / Darllen mwy

Regional investment funding and decisions must not be stripped from Wales post-Brexit – says First Minister

Today Welsh Labour Leader and First Minister Carwyn Jones Launched the Welsh Government’s latest Brexit paper, the First Minister warned against the UK government using our exit from the EU as an opportunity to take money and funding decisions away from Wales. The paper, ‘Regional Investment in Wales after...

Read more / Darllen mwy

BREAST CANCER DRUG APPROVED FOR USE

Following negotiations with manufacturer Roche, Welsh Labour's Health Secretary Vaughan Gething has announced that breast cancer drug Kadcyla®, will be routinely available on the Welsh NHS.

Read more / Darllen mwy
More News / Mwy o Newyddion
Volunteer Facebook Twitter

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad