Join our Movement | Ymunwch â’n Mudiad

Members and volunteers make Welsh Labour what it is; campaigning all year round to improve our communities and return Labour representatives at election time.  Will you help by volunteering with us?

Yr aelodau a’r gwirfoddolwyr sydd yn gwneud Llafur Cymru yr hyn ydyw; yn ymgyrchu drwy’r flwyddyn i wella ein cymunedau ac ethol cynrychiolwyr Llafur mewn etholiadau.  A wnewch chi helpu trwy wirfoddoli gyda ni?

People|Pobl

Welsh Labour have a large and dedicated group of politicians working Together for Wales across all layers of Government, standing up for Wales and putting the needs of consituents first. 

Mae gan Llafur Cymru grŵp mawr ac ymroddedig o wleidyddion sy'n gweithio Gyda'n Gilydd Dros Gymru ar draws pob haen o llywodraeth, yn sefyll i fyny ar gyfer Cymru a rhoi anghenion ei etholwyr yn gyntaf.

 

Join Labour | Ymunwch â Llafur

As a Labour Party member, you’ll be a key part of the team. You’ll be eligible to vote in leadership elections, you can help shape party policy, you can attend local meetings and you can even stand as a candidate.

Fel aelod, byddwch yn rhan allweddol o’r tîm. Byddwch yn gymwys i bleidleisio mewn etholiadau arweinyddol, gallwch helpu i lunio polisïau’r blaid, gallwch fynychu cyfarfodydd lleol a gallwch hyd yn oed sefyll fel ymgeisydd.

Volunteer|Gwirfoddoli

There are lots of ways you can get involved in our campaign. Say you’ll help, and we’ll be in touch soon.

Mae sawl ffordd o gymryd rhan yn ein hymgyrch. Dywedwch y gallwch helpu, a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

News|Newyddion

Standing Up For Steel Report

Welsh Labour Conference 2017 supported the Contemporary Issue "Steel 2020: The Future of Welsh Steel Industry" calling for the creation of a Welsh Steel Working Party and the preparation of a report on the ‘Future of the Welsh Steel Industry’ for Conference 2018. Below is the report delivered at the...

Read more / Darllen mwy

Cllr Debbie Wilcox speech to Welsh Labour Conference 2018

Cllr Debbie Wilcox speech to Welsh Labour Conference in Llandudno, Saturday 21st April 2018 ***Check against delivery***

Read more / Darllen mwy

First Minister Carwyn Jones AM speech to Welsh Labour Conference 2018

Welsh Labour Leader and First Minister Carwyn Jones' speech to Welsh Labour Conference in Llandudno, Saturday 21st April 2018 ***Check against delivery***

Read more / Darllen mwy
More News / Mwy o Newyddion
Volunteer Facebook Twitter

Welsh Labour Broadcast 2018

Contact us / Cysylltwch â Ni

Stay in touch / Cadwch mewn Cysylltiad